Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2020, 15285Overig

Kennisgeving besluit omgevingsvergunning inrichting Rotterdam Meetstation 1, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Minister van Economische Zaken en Klimaat maakt bekend:

Dat aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen, een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten ‘veranderen van een inrichting en bouwen van een bouwwerk’ ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting Rotterdam Meetstation 1. De inrichting is bereikbaar via de Korperweg gelegen in de gemeente Rotterdam, kadastraal ingedeeld, gemeente Charlois, sectie L, nummers 946 en 2328.

De omgevingsvergunning betreft het aanleggen van een boorgat op een bestaande inrichting Rotterdam Meetstation 1 met een mobiele installatie. Bij het boren zal er gebruik worden gemaakt van een reeds bestaande putkelder en conductor van de reeds bestaande put die aanwezig is op de inrichting. Het boren betreft een z.g.n. sidetrackboring. Daarnaast zal er een pomp worden verplaatst, een container voor de opslag van smeerolie worden geplaatst en een schuiminjectie-installatie worden geplaatst.

Op het ontwerpbesluit dat van 6 januari 2019 t/m 16 februari 2019 ter inzage lag bij de gemeente Rotterdam zijn geen zienswijzen ingediend.

Het besluit en de andere relevante stukken liggen met ingang van 19 maart 2020 gedurende zes weken ter inzage op de secretarie van de gemeente Rotterdam te Rotterdam. Inzage is mogelijk op werkdagen tijdens kantooruren. Wij adviseren u voor de inzage van dit besluit eerst contact op te nemen met de gemeente (tel. 14010).

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot K. van den Hoff (tel. 070-3796220) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van de ter inzage legging van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Rotterdam, ter attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen dit besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.