Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerStaatscourant 2020, 15265Besluiten van algemene strekkingBesluit aanwijzing toezichthouders met opsporingsbevoegdheden Deventer

Logo Deventer

Besluit aanwijzing toezichthouders met opsporingsbevoegdheden Deventer

Burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Deventer besluit om de navolgende personen gedurende de periode dat zij werkzaam zijn in dienst bij de gemeente Deventer bij het team Toezicht en Handhaving (vakgroep Openbare ruimte) aan te wijzen als toezichthouder met opsporingsbevoegdheden (BOA) belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Drank- en Horecawet, de Wet op de Kansspelen en het bij of krachtens deze wetten bepaalde, alsmede de bij of krachtens artikel 149 Gemeentewet vastgestelde verordeningen door de gemeenteraad Deventer en de daarvoor in de plaats tredende wet- & regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert:

  • M.D. Albersen, T. Bakkenes, W.M. Berkhof, A. Bice, C. Koornstra, R.M. Lammers, G.C. van de Pol, D. Ruiter, B. van de Spreng, L.D. van Weert

Voornoemde medewerkers van de gemeente Deventer werkzaam voor het team Toezicht en Handhaving krijgen hierdoor toezichthoudende bevoegdheden in het kader van voornoemde wetten en regelingen. Op grond van artikel 5.12 Awb en conform de daarop gebaseerde "Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb" wordt aan de betreffende personen een legitimatiebewijs verstrekt.

Dit aanwijzingsbesluit is te vinden op de website van de gemeente: www.deventer.nl. Daarnaast is het aanwijzingsbesluit gedurende zes weken na bekendmaking in te zien bij de balie van het gemeentehuis te Deventer, Grote Kerkhof 1. Inzage is alleen mogelijk tijdens openingstijden.

Het aanwijzingsbesluit treedt op de dag na deze bekendmaking in werking.

 

Deventer, 10-03-2020

Burgemeester van Deventer, R.C. König,

Burgemeester en wethouders van Deventer, R.C. König, M.A. Kossen