Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2020, 14903Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen

Huisartsenzorg 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2, eerste lid en artikel 4, derde lid, van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Maakt bekend:

  • 1. dat door partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst Huisartsenzorg een verzoek is ingediend tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst, welke bepalingen mede een wijziging van de werkingssfeer inhouden;

  • 2. dat bedenkingen tegen bedoeld verzoek digitaal via het webformulier op de website https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl kunnen worden ingebracht bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving tot 3 april 2020;

  • 3. dat dispensatieverzoeken uitsluitend kunnen worden gedaan aan de hand van het webformulier dispensatie van avv, welk formulier te vinden is op https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl.

  • 4. dat de op het verzoek betrekking hebbende stukken digitaal zijn te raadplegen op https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl.

Inlichtingen terzake van dit verzoek kunnen worden verkregen onder tel.nr. 070 – 333 5298.

’s-Gravenhage, 9 maart 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes