Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2020, 14776VerkeersbesluitenGemeente Moerdijk - verkeersbesluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats naast de woning Melisblok 17 te Zevenbergen

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Gelet op:

 • 1.

  het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • 2.

  het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 3.

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  dat de gemeente een verzoek heeft gekregen om een op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen;

 • 2.

  dat die parkeerplaats is bedoeld voor het parkeren van het voertuig met kenteken 77-GLD-4;

 • 3.

  dat die aanvraag kan worden ingewilligd, gezien de parkeerdruk ter plaatse, het gegeven dat het voertuig niet op eigen terrein kan worden geparkeerd en dat de aanvrager beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart van het kaarttype “bestuurder”;

 • 4.

  dat in gevallen als deze – en uitzonderingen daargelaten – een voor de aanvrager gunstig gelegen bestaand parkeervak als zodanig wordt aangeduid;

 • 5.

  dat naast de woning Melisblok 17 te Zevenbergen geparkeerd kan worden;

 • 6.

  dat het voor de aanvrager gewenst is daar een parkeervak, met bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken 77-GLD-4, aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;

 • 7.

  dat instemming met de maatregel bestaat bij de politie.

 

Besluiten

 • 1.

  door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken 77-GLD-4, een parkeervak naast de woning Melisblok 17 te Zevenbergen, aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;

 • 2.

  dat dit besluit van kracht is zolang de aanvrager in staat is met onder 1 genoemd voertuig te rijden en daarbij gebruik moet maken van het onder 1 vermelde parkeervak;

 • 3.

  dat de aanschaf van een ander voertuig zal leiden tot een wijziging van dit besluit en het op grond hiervan geplaatste onder 1 vermelde onderbord.

Zevenbergen 17 Maart 2020

burgemeester en wethouders van Moerdijk

namens deze,

S.P. van der Putten

Teamhoofd afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

Bezwaarclausule

Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste moet bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.