Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZundertStaatscourant 2020, 14292VerkeersbesluitenVerkeersbesluit aanwijzen 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen tegenover Klein Zundertseweg 5 (Jan Koekenplein) te Klein Zundert

Logo Zundert

KENMERK: Z20-000938

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelet op artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994, dat verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders worden genomen voor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen dan wegen onder beheer van het Rijk, provincie of waterschap. Op basis van het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2020” is deze bevoegdheid gemandateerd aan de adjunct directeur.

Gelet op artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994, dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

UIT HET OOGPUNT VAN

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer; 

en vanuit het volgende belang van artikel 4 van de Wegenverkeerswet 1994:

• het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik; 

Is het gewenst om aan de Klein Zundertseweg te Klein Zundert, tegenover huisnummer 5, plaatselijk bekend als het Jan Koekenplein, 2 parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen.

MOTIVERING

Overwegende dat:

• het plein aan de Klein Zundertseweg te Klein Zundert, plaatselijk bekend als het Jan Koekenplein, door de gemeente Zundert is aangewezen als een strategische locatie voor de plaatsing van laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen;

• er overleg heeft plaatsgevonden met de Dorpsraad Klein Zundert over deze locatie;

• de dorpsraad heeft ingestemd met de locatie;

• Heijmans Infra B.V. heeft beoordeeld dat de locatie aan de Klein Zundertseweg inderdaad een geschikte locatie is voor de plaatsing van laadpalen. Om te kunnen garanderen dat de laadpaal ook gebruikt kan worden voor het opladen van elektrische voertuigen, is het noodzakelijk om hiervoor de twee parkeerplaatsen te reserveren;

• om het gebruik van elektrisch vervoer te stimuleren, beide parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Bij onvoldoende behoefte kan na verloop van tijd besloten worden om één parkeerplaats vrij te geven, totdat de behoefte is toegenomen;

• door de aanwijzing twee parkeermogelijkheden op het Jan Koekenplein worden onttrokken aan de openbare parkeercapaciteit. In dit geval weegt het belang voor het reserveren van plaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen zwaarder dan het belang van de vrijheid van het verkeer;

• de Klein Zundertseweg en het Jan Koekenplein in beheer zijn bij gemeente Zundert;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

GEHOORD

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overlegd met de politie Zeeland-West-Brabant. De politie heeft op 2 maart 2020 positief advies gegeven;

Met de Dorpsraad Achtmaal heeft overleg plaatsgevonden over de locatie. De dorpsraad heeft op 28 januari 2020 aangegeven in te stemmen met de voorgestelde locatie.

Dit overwegende komt het college tot de afweging dat het belang voor het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen zwaarder weegt dan het belang van de vrijheid van het verkeer.

BESLUIT

1. Aan de Klein Zundertseweg, tegenover huisnummer 5, plaatselijk bekend als het Jan Koekenplein, twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen, door plaatsing van verkeersbord E4 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord ‘opladen elektrische voertuigen’ alsmede met onderbord OB504 (neergaande pijlen);

2. Deze verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met kenmerk ZD20006101.

 

Zundert, 10 maart 2020

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

C.L.C. Verberne,

Directeur

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

• Uw naam en adres

• Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

• Tegen welk besluit u bezwaar maakt

• Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

• Waarom u daartegen bezwaar maakt

• Uw handtekening 

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.  

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed. 

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.  

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht. 

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.