Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GennepStaatscourant 2020, 14028Ruimtelijke plannenBestemmingsplan “Partiële herziening Gennep Zuid 2012”.

Logo Gennep

De gemeenteraad van Gennep heeft op 2 maart 2020 het bestemmingsplan “Partiële herziening Gennep Zuid 2012” vastgesteld. Met dit nieuwe bestemmingsplan worden vier kleine delen van het geldende bestemmingsplan voor de woonwijk Pagepark aangepast. Hierdoor kan een optimalere invulling van deze woonwijk plaatsvinden.

Inzage.

Het vastgestelde bestemmingsplan “Partiële herziening Gennep Zuid 2012” met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 12 maart 2020 tot en met donderdag 23 april 2020 voor eenieder ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. Voor inzage buiten de openingstijden kunt u een afspraak maken via (0485) 494141.

Daarnaast is het bestemmingsplan met bijbehorende stukken raadpleegbaar en beschikbaar op:

  • www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer: NL.IMRO.0907.BP19095PARHERGZGNP -VA01

  • www. gennep.nl > bouwen en wonen > bestemmingsplannen.

Beroep.

Met ingang van vrijdag 13 maart 2020 tot en met donderdag 23 april 2020 kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad. Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die op tijd een zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend.

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening en inwerkingtreding.

Een beroep heeft geen schorsende werking. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 24 april 2020. Om dit te voorkomen kan degene die een beroepschrift heeft ingediend, verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De voorzitter kan een voorlopige voorziening treffen wanneer sprake is van onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen.

 

Gennep, 11 maart 2020