Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrimmelenStaatscourant 2020, 13935Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan “Parapluplan Biesboschweg 5” te Lage Zwaluwe

Logo Drimmelen

Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het “parapluplan Biesboschweg 5” te Lage Zwaluwe (NL.IMRO.1719.5bp19biesboschweg5-on01) met ingang van 13 maart 2020 gedurende zes weken tot en met 23 april 2020 voor een ieder ter inzage ligt in de hal van het gemeentehuis, Park 1 te Made. Het ontwerp bestemmingsplan is eveneens raadpleegbaar via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Het bestemmingsplan Parapluplan Biesboschweg 5 heeft een bedrijfsbestemming en voorziet in de mogelijkheid om in de bedrijfsbebouwing een bedrijfswoning toe te voegen. Daarnaast zal in het aangrenzende water, de jachthaven worden uitgebreid. Tevens zal de “geluidszone – industrie” komen te vervallen.

 

Tijdens de genoemde termijn kan iedereen zowel een schriftelijke als een mondelinge zienswijze indienen. Degene die mondeling een zienswijze wenst in te dienen, kan hiervoor een afspraak maken met de heer P. Bauer van de afdeling grondgebied, bereikbaar onder de telefoonnummer 0162-690204.

 

Gedurende diezelfde termijn kunnen over het voorontwerp-bestemmingsplan schriftelijk op- en/of aanmerkingen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made. Uw reactie wordt betrokken in de procedure die leidt tot het ontwerp bestemmingsplan. Op uw ingediende reactie zal het college schriftelijk reageren.

 

Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan de gemeenteraad van Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Made, 12 maart 2020,

burgemeester en wethouders van Drimmelen,