Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2020, 13492VerkeersbesluitenAlgemene gehandicaptenparkeerplaatsen Sportveldenweg

Logo Hoogeveen

 

VERKEERSBESLUIT

Nr.2020/06

 

 

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen

 

Gelet op:

De bepalingen gesteld in of krachtens artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2018, strekkende tot overdracht van de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten,

 

Overwegende:

- dat aan de Sportveldenweg in Hoogeveen twee voetbalverenigingen met een eigen ingang zijn gevestigd;

- dat er bij de ingangen geen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen zijn aangewezen, maar dat die vraag er wel is;

- dat volgens het gemeentelijk beleid bij openbare voorzieningen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen dienen te zijn;

- dat de Sportveldenweg in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente Hoogeveen;

- dat op basis van artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van de regiopolitie Drenthe.

 

Besluiten:

I. Tot het instellen van vier algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op de Sportveldenweg, twee bij de ingang van voetbalvereniging HZVV en twee bij de ingang van voetbalvereniging Hoogeveen.

 

II. De maatregel bestaat uit het plaatsen van het bord E06, gehandicaptenparkeerplaats, van de bijlage 1 van het RVV 1990.

Een en ander staat weergegeven op bijgaande situatietekening.

 

 

 

 

Hoogeveen, 20 februari 2020

 

 

Namens Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

 

 

 

 

 

Arthur Wijngaarden

Afdelingshoofd Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzame Leefomgeving

 

Ter visie legging

Dit verkeersbesluit wordt op 4 maart 2020 gepubliceerd in de Hoogeveensche Courant (gemeentelijke pagina “Het Torentje”).

 

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer O. Hoekstra van de eenheid Verkeer, via telefoonnummer 14 0528.

 

 

Bijlage(n):

- Situatietekening Sportveldenweg

 

 

 

Niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit per bezwaarformulier op de website, per e-mail of schriftelijk.

 

In het bezwaarschrift vermeldt u:

• uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;

• de datum van uw bezwaarschrift;

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

• de datum en het kenmerk van de brief waarin het besluit staat;

• waarom u het niet met het besluit eens bent;

• uw handtekening.

 

Voorlopige voorziening

Diende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.