Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
IJsselsteinStaatscourant 2020, 12960Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Kindcentrum Touwlaan en bijbehorend m.e.r.-beoordelingsbesluit

Logo IJsselstein

Burgemeester en wethouders van IJsselstein maken bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan ‘Kindcentrum Touwlaan’ (NL.IMRO.0353.201801KCTouwlaan-On01) ter inzage leggen. Dit ontwerpbestemingsplan is opgesteld om de realisatie van een kindcentrum aan de Touwlaan plaatse van de voormalige Fatimaschool mogelijk te maken.

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kindcentrum Touwlaan’ ligt van donderdag 5 maart 2020 tot en met woensdag 15 april 2020 voor een ieder ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis van IJsselstein. Daarnaast is het plan digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt gedurende de inzagetermijn een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen.

 

Indienen zienswijze

U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van IJsselstein, per adres Omgevingsdienst Regio Utrecht, postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder vermelding van ‘Zienswijze obp Kindcentrum Touwlaan’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze wordt u verzocht een afspraak te maken met dhr. Y. Smeets van de Omgevingsdienst Regio Utrecht via telefoonnummer 088 022 5000.

 

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit

Op basis van de Wet milieubeheer in samenhang met het Besluit milieueffectrapportage dient voor bepaalde besluiten, een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden om na te gaan of een milieueffectrapport vereist is. In het m.e.r.-beoordelingsbesluit voor het ontwerpbestemmingsplan Kindcentrum touwlaan is bepaald dat er geen MER nodig is. De motivering is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt dit m.e.r.-beoordelingsbesluit beschouwd als een voorbereidingshandeling, waartegen geen bezwaar of beroep open staat, tenzij het de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Voor zienswijzen op het planvoornemen wordt verwezen naar de procedure van het ontwerpbestemmingsplan.