Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2020, 1272Ruimtelijke plannenVaststellen wijzigingsplan Westdijk 15, Alkmaar

Logo Alkmaar

Vaststellen wijzigingsplan Westdijk 15

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan Westdijk 15 op 12 november 2019 is vastgesteld.

Gebied

Het plangebied is gelegen aan de Westdijk 15 te Zuidschermer.

Doel

Het wijzigingsplan voorziet in de uitbreiding van het bestaande bouwvlak van het melkrundveebedrijf aan de Westdijk 15 te Zuidschermer.

Inzage

Het besluit, het vastgestelde wijzigingsplan Westdijk 15 en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 9 januari 2020 tot en met woensdag 19 februari 2020 voor een ieder ter inzage bij de servicebalie Vergunningen- en subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 in Alkmaar. De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken met de servicebalie via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072.

Daarnaast kunt u het vastgestelde wijzigingsplan langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de vermelding Alkmaar, wijzigingsplan Westdijk 15) of onder de code: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0361.WP00112-0305

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan tegen het wijzigingsplan beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijzen op het ontwerp van het wijzigingsplan heeft ingediend bij het college;

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zijn zienswijze kenbaar te maken.

Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de werking van het wijzigingsplan niet op. Daarvoor moet een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het wijzigingsplan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Meer informatie staat op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.