Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
IJsselsteinStaatscourant 2020, 12379Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Poortdijk 101 IJsselstein’

Logo IJsselstein

Burgemeester en wethouders van gemeente IJsselstein maken ingevolge de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De gemeenteraad van IJsselstein heeft bij besluit van 30 januari 2020 het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Poortdijk 101 IJsselstein’ gewijzigd vastgesteld.

Omschrijving bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Poortdijk 101 IJsselstein’ voorziet in een planologische regeling voor de realisatie van een woongebouw met 59 wooneenheden op het perceel Poortdijk 101 in IJsselstein.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan, zoals deze ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen en ambtshalve wijzigingen zijn weergegeven in hoofdstuk 2 van de Nota van zienswijzen, die als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan (met de daarbij horende bijlagen) ligt met ingang van 5 maart 2020 tot en met 15 april 2020 voor iedereen ter inzage tijdens openingstijden in het stadskantoor gemeente IJsselstein. Het volledige bestemmingsplan is tevens digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatie (IDN: NL.IMRO.0353.Poortdijk101-VA01). Ook zal deze publicatie inclusief een digitale versie van het bestemmingsplan op de gemeentelijke website geplaatst worden (www.ijsselstein.nl).

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze naar voren te brengen, kunnen met ingang van 6 maart 2020 tot en met 16 april 2020 beroep instellen tegen het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan belanghebbenden voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die bij de vaststelling in het plan zijn aangebracht.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Voorlopige voorziening

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Inwerkingtreding

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepsschrift eveneens een verzoek om een voorlopige voorziening is aangevraagd.

IJsselstein, 4 maart 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN