Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneStaatscourant 2020, 12351VerkeersbesluitenInstellen van meerdere verkeersmaatregelen ten aanzien van de ontwikkeling / exploitatie van het Multifunctioneel centrum in Rockanje

Logo Westvoorne

209950

B. de Leeuw

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende:

- dat er een mulifunctioneel centrum wordt / is gerealiseerd tussen de Hoogvlietlaan en de Willem de Waalstraat in Rockanje;

- dat bij de exploitatie van het multifunctioneel centrum er toenemend verkeer plaats gaat vinden op en rondom de betreffende locatie;

- dat het toemende verkeer bestaat uit verschillende modaliteiten;

- dat er (ongestructureerde) verkeersstromen gaan ontstaan doordat er verkeer komt van diverse kanten van het dorp;

- dat er in het kader van de leefbaarheid , veiligheid en bereikbaarheid het gewenst is dat er verschillende verkeersmaatregelen genomen worden;

- dat met het instellen van een tweetal mindervalide parkeerplaatsen nabij de accommedatie er wordt voldaan aan de richtlijnen van de ASVV (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom);

- dat in aanvulling op de 2 mindervalide parkeerplaatsen er in het kader van agenda 22 de bereikbaarheid van het multifunctioneel centrum voor mindervalide wordt gewaarborgd door het aanleggen van een mindervalide oprit;

- dat de inrichting van de openbare ruimte (infrastructuur) ondersteunend is aan de in te stellen verkeersmaatregelen;

- dat de in te stellen verkeersmaatregel op de Hoogvlietlaan (gedeeltelijk) afgestemd is op de aanvang en sluitingstijden van de school;

- dat overleg met de politie als bedoel in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) heeft plaatsgevonden; 

- dat gelet op de bepaalde in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 het college van burgemeester en wethouders bevoegd is tot het nemen van een besluit als deze;

BESLUIT

de volgende verkeersmaatregel in te stellen:

 • 1.

  het instellen van een tweetal mindervalide parkeerplaatsen nabij de ingang van de brede school op de Willem de Waalstraat;

 • 2.

  het instellen van een éénrichtingsverkeer en een voetgangersoversteekplaats op de Kiss & Ride strook naast de Hoogvlietlaan.

 • 3.

  het instellen van een verbod tot stil te staan op de Hoogvlietlaan (op schooldagen van 8:15 - 8:45 h en 13:45 - 14:45 h.

  De verkeersmaatregelen worden conform de bijgevoegde tekening uitgevoerd.

Rockanje 10-12-2019

Secretaris

Namens deze,

B. de Leeuw

Beleidsmedewerker

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgende op de dag waarop het besluit is gepubliceerd.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen 6 weken na openbare kennisgeving ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gedurende die termijn ligt het besluit voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, op kamernummer 112,