Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2020, 12170Ruimtelijke plannenOngewijzigde vaststelling bestemmingsplan “IJsselmeerdijk 3”

Logo Edam-Volendam

 

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in de vergadering van 30 januari 2020 het bestemmingsplan tot wijziging van de bestemming ter plaatse van IJsselmeerdijk 3 te Oosthuizen, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0385.BPIJsselmeerdijk3-vg01, ongewijzigd heeft vastgesteld.

 

Inhoud bestemmingsplan

Het plan voorziet in de realisatie van drie woningen op genoemde voormalige bedrijfslocatie IJsselmeerdijk 3 te Oosthuizen (kadastraal bekend gemeente Oosthuizen, sectie E, nr. 742). Alle bestaande voormalige bedrijfsopstallen én de bestaande bedrijfswoning worden gesloopt. De drie nieuwe woningen worden parallel aan de dijk gesitueerd, waardoor er ten opzichte van de bestaande bouw(mogelijkheden) een aanzienlijke beperking van de bouwdiepte en daarmee een significante verbetering van de ruimtelijke kwaliteit wordt bereikt. Ten opzichte van het ontwerp zijn geen wijzigingen in het plan aangebracht.

 

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 28 februari 2020 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website: www.edam-volendam.nl, Nieuws van uw gemeente, bekendmakingen of via de rubriek (Ver)bouwen & duurzaamheid, bestemmingsplannen , vastgestelde bestemmingsplannen Edam-Volendam: “IJsselmeerdijk 3”

of via de volgende link: http://Edam-Volendam.terceraro.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO0385BPIJsselmeerdijk3-vg01.

Het fysieke exemplaar van het vastgestelde bestemmingsplan ligt in de genoemde periode gedurende openingstijden van 8.30 – 12.30 uur tevens ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor, W. v.d. Knoopdreef 1 in Volendam. Buiten die uren kan het plan op afspraak worden ingezien (tel. 0299-398398).

 

Beroep

Tegen dit besluit tot ongewijzigde vaststelling van het wijzigingsplan kan beroep worden ingesteld tijdens de termijn van terinzagelegging bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Vanwege het ontbreken van zienswijzen en het feit dat ten opzichte van het ontwerpplan geen wijzigingen zijn aangebracht, kan uitsluitend een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet/niet tijdig een zienswijze heeft ingediend, beroep in stellen. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De indiener van een beroepschrift kan – als onverwijlde spoed dat gelet op betrokken belangen vereist – een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel aan het instellen van beroep als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Rechtzoekende burgers kunnen ook digitaal beroep instellen bij de Raad van State en/of een verzoek om voorlopige voorziening vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Algemene informatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid (tel. 0299-398398).

Edam-Volendam 27 februari 2020