Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2020, 12118Ruimtelijke plannenWijziging bestemmingsplan ‘Herenweg 14b, Rijnsaterwoude’ naar aanleiding van een bestuurlijke lus

Logo Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad op 19 februari 2020 het bestemmingsplan ‘Herenweg 14b, Rijnsaterwoude’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Locatie en inhoud van het plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een perceel tussen Herenweg 14a en 16. Deze grond staat kadastraal bekend als gemeente Rijnsaterwoude, sectie A, nummer 2062. Het voornemen is om een vrijstaande woning van één bouwlaag te realiseren op dit perceel.

Bestuurlijke lus

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 11 december 2019 bij tussenuitspraak geoordeeld dat het bestemmingsplan aanpassing behoeft. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht hoeft niet te worden toegepast, zodat het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan niet in ontwerp ter inzage hoeft te worden gelegd.

Wijzigingen

Het bestemmingsplan is met in achtneming van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als volgt aangepast:

 

 • 1.

  Op de verbeelding is een aanduiding ‘openheid’ (oph) opgenomen op de gronden met de bestemming ‘Wonen’ ten noorden en zuiden van het bouwvlak

 • 2.

  De regels zijn op de volgende onderdelen aangepast:

 • 1.

  In artikel 4.1 onder c is toegevoegd dat ter plaatse van de aanduiding ‘openheid’ de gronden bestemd zijn voor het behoud, de versterking en de ontwikkeling van landschapswaarden in de vorm van openheid en doorzichten.

 • 2.

  Ook in artikel 4.2.2 onder c, 4.2.3 onder a en 4.2.4 onder b wordt verwezen naar de aanduiding ‘openheid’ en wordt voorkomen dat er respectievelijk bijbehorende bouwwerken, bouwwerken (geen gebouwen en overkappingen zijnde) en overkappingen kunnen worden gerealiseerd op de gronden met die aanduiding.

 • 3.

  Artikel 4.3.3 geeft bovendien aan dat de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘openheid’ niet beschouwd dienen te worden als erf zoals bedoeld in artikel 1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit voorschrift sluit zelfs vergunningvrij bouwen uit, zodat de doorzichten langs het bouwvlak gewaarborgd zijn.

 • 4.

  Ten slotte is bij artikel 4.4.1 het lid onder c zodanig aangepast dat er bij een eventuele oprichting van een bedrijf aan huis aan de gemeentelijke parkeernormen voldaan dient te worden. Op die manier is duidelijk geworden wat er wordt verstaan onder ‘de noodzakelijke parkeervoorzieningen’ waar eerder naar verwezen werd.

 

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van donderdag 27 februari t/m woensdag 8 april 2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Op afspraak kunt u documenten die openbaar zijn komen inzien. Maak een afspraak via https://afspraken.kaagenbraassem.nl/internetafspraken voor het inzien van stukken. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.BPHERENWEG14B-VAS2.

 

Instellen van beroep

Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn tegen de aangebrachte wijzigingen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Diegenen die al eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Herenweg 14b, Rijnsaterwoude’ hoeven dat niet te doen voor zover hun bezwaren betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven planonderdelen. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking. Hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Een afschrift van het ingediende beroepschrift dient meegezonden te worden.

 

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op vrijdag 10 april 2020, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van betreffende besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

 

Algemene informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit bestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar via info@kaagenbraassem.nl of 071-3327272. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.