Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
West BetuweStaatscourant 2020, 1192Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan, Achterstraat achter 18-22, Beesd

Logo West Betuwe

Met ingang van donderdag 09 januari 2020 ligt, op grond van artikel 3.8 Wro, bij het Klantencontactcentrum (op afspraak) op het gemeentehuis te Geldermalsen voor zes weken het ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Achterstraat achter 18-22 Beesd” ter inzage. Tegen het ontwerp zijn zienswijzen ingediend. De nota van zienswijzen en het vaststellingsbesluit van 17 december 2019 maakt onderdeel uit van de planstukken.

De ter inzage gelegde stukken kunt u op afspraak in zien bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis in Geldermalsen (adres: Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen). Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). U kunt via (0344-) 579314 of info@odrivierenland.nl een afspraak maken. De planstukken zijn ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (via het adres of IDN nummer NL.IMRO.1960.BEEachterstr1822-VSG1)

Toelichting op de planstukken

Het bestemmingsplan heeft tot doel de planologische basis te leggen om de bestaande bedrijfsbebouwing te slopen en 4 appartementen mogelijk te maken. De huidige bestemming “Wonen – Beeldbepalend 1” zonder specifieke aanduiding – hoofdgebouw te wijzigen naar “Wonen” met specifieke bouwaanduiding – hoofdgebouw en de specifieke bouwaanduiding – appartementen. Om dit mogelijk te maken was een bestemmingsplanherziening nodig.

Reageren

Gedurende de terinzage legging van de planstukken (t/m woensdag 19 februari 2020) kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij het college van B en W hebben ingediend, en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.