Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2020, 1187Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 december 2019, 2019-0000163303, tot aanwijzing van Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V als conformiteitsbeoordelingsinstantie en Inspectieafdeling van de gebruiker inzake accreditatienorm ISO/IEC 17020:2012

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelezen de aanvraag van Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. te Amersfoort van 11 oktober 2019;

Overwegende, dat het verzoek van Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. vergezeld gaat van accreditatiecertificaat nr. I002, type A voor accreditatienorm ISO/IEC 17020:2012 van de Raad voor Accreditatie betreffende de onderzoeken en procedures waarvoor zij verzoekt aangewezen en aangemeld te worden;

Gelet op artikel 7a, eerste lid, van de Warenwet, artikel 13 en artikel 33 van het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 en artikel 15 van de Warenwetregeling drukapparatuur 2016.

Besluit:

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. Wet:

Warenwet;

b. Besluit:

Warenwetbesluit drukapparatuur 2016;

c. Regeling:

Warenwetregeling drukapparatuur 2016;

d. Beschikking:

het besluit waarmee Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. wordt aangewezen als EU- en NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie en als toezichthouder op de Inspectieafdeling van de gebruiker;

e. EU- en NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie, Inspectieafdeling van de gebruiker, richtlijn:

hetgeen het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 daaronder verstaat;

f. Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.:

Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V., Computerweg 2, 3821AB te Amersfoort, KvK-nummer 32069296, vestigingsnummer 000019492200.

Artikel 2

Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. wordt aangewezen als EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie die op het werkveld drukapparatuur bevoegd is tot het uitvoeren van de volgende taken:

Richtlijn 2014/68/EU

Drukapparatuur

Nr.

Werkveld

Taken

Methode & procedure

1

Drukapparatuur en samenstellen

Interne productiecontrole plus instrumentcontroles onder toezicht met willekeurige tussenpozen (module A2)

Bijlage III-2 module A2

2

Drukapparatuur en samenstellen

EU-Typeonderzoek - productietype (module B)

Bijlage III-3, 3.1 module B

3

Drukapparatuur en samenstellen

EU-Typeonderzoek - ontwerptype (module B)

Bijlage III-3, 3.2 module B

4

Drukapparatuur en samenstellen

Conformiteit met het type op basis van interne productiecontrole plus productcontroles onder toezicht met willekeurige tussenpozen (module C2)

Bijlage III, module C2

5

Drukapparatuur en samenstellen

Conformiteit met het type op basis van de keuring van de drukapparatuur (module F)

Bijlage III, module F

6

Drukapparatuur en samenstellen

Conformiteit op basis van eenheidskeuring (module G)

Bijlage III, module G

7

Drukapparatuur en samenstellen

Conformiteit op basis van volledige kwaliteitsborging plus ontwerponderzoek (module H1) in combinatie met registratie C558

Bijlage III, module H1

8

Drukapparatuur en samenstellen

Goedkeuring voor uitvoeringsmethoden voor permanente verbindingen voor drukapparatuur van de categorieën II, III en IV

Bijlage I, 3.1.2.

9

Drukapparatuur en samenstellen

Goedkeuring van personeel voor permanente verbindingen voor drukapparatuur van de categorieën II, III en IV

Bijlage I, 3.1.2.

Artikel 3

Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. wordt aangewezen als NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie en als toezichthouder op de Inspectieafdeling van de gebruiker die op het werkveld drukapparatuur bevoegd is tot het uitvoeren van de volgende taken:

Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 - warenwetregeling 2016

Drukapparatuur - gebruiksfase

Nr.

Werkveld

Taken

Methode & procedure

1

Drukapparatuur

Keuring voor ingebruikneming

Artikel 21 Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 juncto artikel 15, lid 1, onder a, van de Warenwetregeling drukapparatuur 2016

2

Drukapparatuur

Herkeuring van aangewezen drukapparatuur met vaste termijn

Artikel 22 Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 juncto artikel 15, lid 1, onder b, van de Warenwetregeling drukapparatuur 2016

3

Drukapparatuur

Termijnverlenging

Artikel 22 Warenwetbesluit drukapparatuur 2016,

Artikel 7 Warenwetregeling drukapparatuur 2016 juncto artikel 15, lid 1, onder c, van de Warenwetregeling drukapparatuur 2016

4

Drukapparatuur

Termijnflexibilisering

Artikel 22 Warenwetbesluit drukapparatuur 2016,

Artikel 8 Warenwetregeling 2016 juncto artikel 15, lid 1, onder d, van de Warenwetregeling drukapparatuur 2016

5

Drukapparatuur

Beoordeling van reparatie

Artikel 26 Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 juncto artikel 15, lid 1, onder e, van de Warenwetregeling drukapparatuur 2016

6

Drukapparatuur

Beoordeling van wijziging

Artikel 26 Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 juncto artikel 15, lid 1, onder f, van de Warenwetregeling drukapparatuur 2016

7

Drukapparatuur

Intredekeuring

Artikel 23 Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 juncto artikel 15, lid 1, onder h, van de Warenwetregeling drukapparatuur 2016

8

Drukapparatuur

Toezicht op de inspectieafdeling van de gebruiker voor het verrichten van onderzoeken in het kader van herkeuringen in combinatie met registratie C558

Artikel 33 Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 juncto

artikel 15, lid 1, onder g, van de Warenwetregeling drukapparatuur 2016

9

Drukapparatuur

Toezicht op de inspectieafdeling van de gebruiker voor het verrichten van onderzoeken in het kader van voorgenomen reparaties in combinatie met registratie C558

Artikel 33 Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 juncto artikel 15, lid 1, onder g, van de Warenwetregeling drukapparatuur 2016

Artikel 4

  • 1. Indien de accreditatie voor het werkveld waarvoor de instantie is aangewezen komt te vervallen, zal deze aanwijzing aldus worden geschorst, dat de instantie niet meer bevoegd is tot het uitvoeren van de desbetreffende werkzaamheden, maar wel verplicht is zorg te dragen voor de overdracht van de desbetreffende klantdossiers aan een door de klant te bepalen conformiteitsbeoordelingsinstantie waarmee hij een overeenkomst heeft afgesloten, dan wel, indien op het desbetreffende werkveld geen andere conformiteitsbeoordelingsinstantie werkzaam is, aan de Minister op een door hem te bepalen wijze.

  • 2. Deze aanwijzing kan worden ingetrokken, indien de aangewezen conformiteitsbeoordelingsinstantie niet meer voldoet aan de aanwijzingscriteria die zijn vermeld in artikel 7a, eerste lid, van de Wet, artikel 13 en artikel 33 van het Besluit en artikel 15 van de Regeling of haar taken beëindigt. Het voornemen tot intrekking wordt tijdig kenbaar gemaakt.

  • 3. Een aangewezen conformiteitsbeoordelingsinstantie die haar taken waarvoor zij is aangewezen beëindigt of waarvan de aanwijzing door tijdsverloop vervalt of waarvan de aanwijzing door Onze Minister wordt ingetrokken, draagt tijdig voorafgaand aan de beëindiging van de werkzaamheden respectievelijk de datum waarop de aanwijzing eindigt, haar dossiers over aan een andere certificerende instelling waarmee haar certificaathouders een overeenkomst zijn aangegaan. Indien er geen andere certificerende instelling is, draagt de certificerende instelling de dossiers tijdig over aan Onze Minister.

Artikel 5

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze nieuwe beschikking wordt geplaatst komen de volgende beschikkingen te vervallen:

  • Beschikking van 18 juli 2016, met kenmerk 2016-0000143687 (Stcrt. 37264);

  • Beschikking van 26 januari 2016, met kenmerk 2016-0000000221 (Stcrt. 3264;

  • Beschikking van 12 februari 2014, met kenmerk 2014-0000012375 (Stcrt. 3691;

Reeds afgegeven certificaten onder deze beschikkingen blijven onverminderd geldig.

Artikel 6

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze beschikking vervalt, voorbehouden een geldige accreditatie, met ingang van 1 juni 2021.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Namens deze, H.N. de Groot Directeur Toezicht