Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2020, 1186Ruimtelijke plannen[Vaststelling bestemmingsplan ‘Stadscentrum, deelplan Dwingelandpark 2015’]

Logo Hoogeveen

Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad van Hoogeveen het bestemmingsplan ‘Stadscentrum, deelplan Dwingelandpark 2015’ ongewijzigd vastgesteld.

 

Het plan

Het bestemmingsplan maakt de vergroting van de parkoppervlakte mogelijk waarin tevens op een flexibele wijze (aan de westelijke rand) ruimte wordt geboden voor maximaal 28 wooneenheden.

 

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan liggen vanaf 9 januari 2020 tot en met 19 februari 2020 ter inzage. Inzien kan via:

  • 1.

    Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen.

  • 2.

    De gemeentelijke website: www.hoogeveen.nl/inzage

  • 3.

    www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek op planidentificatie: NL.IMRO.0118.2015BP8017009-VG02

 

Beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging beroep instellen tegen de vastgestelde bestemmingsplannen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Een belanghebbende is iemand die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in principe in werking op 20 februari 2020. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er over het verzoek is beslist.]

 

Hoogeveen, 8 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen