Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânStaatscourant 2020, 11814VerkeersbesluitenTijdelijke verkeersmaatregelen provinciale weg N357

Logo Fryslân

BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van 20 februari 2020, no. 01740815, afdeling Provinciale Waterstaat, tot plaatsing van verkeerstekens krachtens de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994.

Gedeputeerde Staten van Fryslân;

Gelet op:

Artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994), waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

Artikel 18, lid 1, onder b, van de Wvw 1994, waarin is bepaald dat verkeersbesluiten, voor zover zij betreffen het verkeer op wegen onder beheer van een provincie, worden genomen door Gedeputeerde Staten;

Artikel 24 van het BABW, waarin is bepaald dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van de politie;

Het bevoegdhedenstatuut provincie Fryslân 2018, waarin het college van Gedeputeerde Staten de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten heeft gemandateerd;

Overwegende,

Dat van 23 maart t/m 3 april 2020 een Frisian Flag training plaatsvindt op de vliegbasis Leeuwarden;

Dat dit een internationale oefening is waaraan wordt deelgenomen door circa 50 (jacht)vliegtuigen uit Europa en de Verenigde Staten;

Dat gedurende deze periode dagelijks 2 keer circa 50 toestellen de lucht in gaan;

Dat Frisian Flag een grote aantrekkingskracht uitoefent op vliegtuigspotters en dagjesmensen;

Dat de vliegtuigspotters en dagjesmensen de start en/of landing van de toestellen o.a. kunnen volgen vanaf een langs de provinciale weg Leeuwarden – Stiens – Holwerd gelegen tijdelijk gecreëerde spottersplaats;

Dat het uit verkeersveiligheidsoverwegingen gewenst is dat de bezoekers alleen aan de oostzijde van de langs de weg Leeuwarden – Stiens – Holwerd gelegen parallelweg parkeren;

Dat het, om dit te bewerkstelligen, daarom gewenst is aan weerszijden van de hoofdrijbaan en aan de westzijde van de parallelweg een stopverbod in te stellen;

Dat de bezoekers vanaf de parallelweg op een centraal punt te voet de hoofdrijbaan oversteken om de tijdelijk gecreëerde spottersplaats te bereiken;

Dat het daarom uit een oogpunt van verkeersveiligheid gewenst is om op de hoofdrijbaan een snelheidsbeperking van 50 km/uur en op de parallelweg een snelheidsbeperking van 30 km/uur in te stellen;

Dat het beheer van de weg Leeuwarden – Stiens – Holwerd bij de provincie Fryslân berust;

Dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

Dat de politie d.d. 19 februari 2020 heeft laten weten in te kunnen stemmen met de tijdelijke maatregelen;

BESLUITEN:

I. Door plaatsing van borden A01 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, gedurende de Frisian Flag training op de parallelweg langs de provinciale weg Leeuwarden – Stiens – Holwerd, tussen km 1.600 en km 3.100 in de gemeente Leeuwarden, een maximumsnelheid van 30 km/uur in te stellen;

II. Door plaatsing van borden A01 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, gedurende de Frisian Flag training op de hoofdrijbaan van de provinciale weg Leeuwarden – Stiens – Holwerd, tussen km 1.600 en km 2.750 in de gemeente Leeuwarden, een maximumsnelheid van 50 km/uur in te stellen;

III. Door plaatsing van borden E02 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, gedurende de Frisian Flag training aan beide zijden van de hoofdrijbaan van de provinciale weg Leeuwarden – Stiens – Holwerd, tussen km 1.600 en km 3.500 in de gemeente Leeuwarden, een verbod in te stellen om stil te staan;

IV. Door plaatsing van borden E02 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, gedurende de Frisian Flag training aan de westzijde van de parallelweg langs de provinciale weg Leeuwarden – Stiens – Holwerd, tussen km 1.600 en km 3.175 in de gemeente Leeuwarden, een verbod in te stellen om stil te staan.

Leeuwarden, 21 februari 2020

Namens het college van Gedeputeerde Staten,

T. Soeten

teamleider Team Assetmanagement en ondersteuning

Mededelingen

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar;

e. de handtekening van de indiener.

Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op www.fryslan.nl onder “contact”, of u kunt bellen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, tel. 058 – 292 51 57.