Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenloStaatscourant 2020, 11678Ruimtelijke plannenRectificatie: Parc Zaarderheiken: bestemmingsplan Parc Zaarderheiken, ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten aanleg en kap en het besluit tot niet vaststellen van het exploitatieplan

Logo Venlo

In de publicaties van 12 februari en 13 februari 2020 in het gemeenteblad en de staatscourant is de terinzagelegging bekend gemaakt van:

  • 1.

    het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan Parc Zaarderheiken (identificatienummer NL.IMRO.0983.BP201817PARCZH-VA01) met bijbehorende stukken voor de realisatie van natuur, landschap, recreatief medegebruik en een 18 holes golfbaan;

  • 2.

    besluit tot verlening van een omgevingsvergunning met bijbehorende stukken voor de activiteiten aanleg en kap voor het aanleggen van Parc Zaarderheiken in Venlo (1413869);

met de bijbehorende stukken.

Abusievelijk is in deze publicaties niet het besluit tot het niet vaststellen van het exploitatieplan vermeld. De vaststelling van het bestemmingsplan Parc Zaarderheiken heeft tot gevolg dat voor het gebied waar dit bestemmingsplan betrekking op heeft een besluit tot het niet-vaststellen van een exploitatieplan is vastgesteld. Op grond van de met de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo gesloten anterieure overeenkomst over grondexploitatie is voor de betreffende gronden het kostenverhaal anderszins verzekerd, een gestructureerde ontwikkeling van de locatie voor de gemeente voldoende verzekerd en is er geen noodzaak tot het stellen van regels over onderwerpen van locatie-eisen. Tegen het besluit tot niet vaststellen van het exploitatieplan kunnen belanghebbenden beroep aantekenen. Het besluit is digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website www.venlo.nl (organisatie en bestuur – publicaties en verslagen - plannen ter inzage)

De inzage termijn voor alle besluiten wordt derhalve verlengd tot en met 7 april 2020 en de beroepstermijn eindigt op 7 april 2020.

Beroep tegen het niet vaststellen van het exploitatieplan kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Burgers kunnen ook digitaal via DigiD beroep instellen. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Advocatuur, bedrijven en (overheids)organisaties kunnen nog niet digitaal procederen. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor de voorwaarden. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden. Het instellen van beroep schort de werking van een besluit niet op.

Ingevolge artikel 3:40 Awb treedt het besluit tot het niet-vaststellen van een exploitatieplan voor het gebied bestemmingsplan Parc Zaarderheiken in werking met ingang van de dag volgende op die van deze bekendmaking. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het voornoemde adres.

Voor wat betreft de raadpleging van de ter inzage gelegde stukken en het beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning wordt verwezen naar de oorspronkelijke publicaties van 12 en 13 februari 2020.

 

Venlo, 24 februari 2020