Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2020, 11647OverigVrijgave voor inspraak voorgenomen Verkeersbesluit milieuzone brom- en snorfietsen Den Haag 2020 en voorgenomen Beleidsregel ontheffingen milieuzone brom- en snorfietsen Den Haag 2020

Logo 's-Gravenhage

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

 

overwegende dat:

 

 • -

  het voorgenomen “Verkeersbesluit milieuzone brom- en snorfietsen Den Haag 2020” en de voorgenomen “Beleidsregel ontheffingverlening milieuzone brom- en snorfietsen Den Haag 2020” worden vrijgegeven voor inspraak;

   

 • -

  wij het belangrijk vinden dat belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijzen op deze voornemens kenbaar te maken;

   

 • -

  bij vaststelling van de definitieve besluiten de eventueel ingediende zienswijzen zullen worden betrokken;

 

besluit:

 

 • I.

  belanghebbenden gedurende vier weken na publicatie van dit besluit tot vrijgave voor inspraak de mogelijkheid te geven om hun zienswijzen kenbaar te maken op het voorgenomen verkeersbesluit “Verkeersbesluit milieuzone brom- en snorfietsen Den Haag 2020”;

 

 • II.

  belanghebbenden gedurende vier weken na publicatie van dit besluit tot vrijgave voor inspraak de mogelijkheid te geven om hun zienswijzen kenbaar te maken op de, met het onder I genoemde besluit samenhangende, voorgenomen beleidsregel “Beleidsregel ontheffingverlening milieuzone brom- en snorfietsen Den Haag 2020”;

 

 • III.

  de onder I .en II. vermelde voorgenomen besluiten “Verkeersbesluit milieuzone brom- en snorfietsen Den Haag 2020” en “Beleidsregel ontheffingverlening milieuzone brom- en snorfietsen Den Haag 2020” gedurende de onder I. en II. vermelde termijn ter inzage te leggen op het Gemeentelijk Informatiecentrum, Spui 70 (elke werkdag van 08.00 tot 16.30 uur);

 

 • IV.

  dat belanghebbenden hun zienswijzen gedurende de onder I. en II. genoemde termijn mondeling of schriftelijk kenbaar kunnen maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders, onder vermelding van ‘Zienswijze Milieuzone Brommers’, en te worden gezonden aan de Dienst Stadsbeheer, Beleidsafdeling Stadsbeheer, Team Luchtkwaliteit, postbus 12 651, 2500 DP Den Haag of digitaal per e-mail naar e-mail: milieuzonebrommers@denhaag.nl. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend via een terugbelverzoek op telefoonnummer: 14070;

 

 • V.

  dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

 

Den Haag, 18 februari 2020

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris a.i.,

Ilma Merx

 

de wnd. burgemeester,

Johan Remkes