Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkStaatscourant 2020, 1082VerkeersbesluitenDiverse verkeersmaatregelen Vondellaan

Logo Harderwijk

Corsa reg.nr.: GEN19h0007165 / h190092812

 

Burgemeester en wethouders van Harderwijk zijn op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd om verkeersbesluiten te nemen.

De directeur Domein Ruimte is namens burgemeester en wethouders van Harderwijk bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van het mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015, zoals is vastgesteld op 23 december 2014, onder nummer: 14.00821 met het recht tot het verlenen van ondermandaat.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

De Vondellaan (wegvak Hoofdweg – Tesselschadelaan) wordt opnieuw ingericht. De wegverharding is aan groot onderhoud toe. Gelijktijdig worden diverse verkeerssituaties gewijzigd. Dit heeft als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Diverse locaties zijn als actielocatie opgenomen in het Verkeersveiligheidsplan van de gemeente Harderwijk (vastgesteld door de gemeenteraad in december 2016).

De Vondellaan en Alberdingk Thijmlaan zijn belangrijke wegen in de wijk Stadsdennen. De schakel Alberdingk Thijmlaan – Vondellaan (oostelijk deel) vormt de hoofdas van de wijk. Deze wegen zijn aangewezen als gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom. In het najaar van 2019 is de Alberdingk Thijmlaan al opnieuw ingericht.

In samenwerking met verschillende betrokken bewoners van de Vondellaan en Alberdingk Thijmlaan, leden van de directie van de plaatselijke basisscholen, leden van het wijkplatform Stadsdennen en het Verkeersplatform (o.a. VVN, fietsersbond, rijschoolhouder en politie) is tot een inrichtingsontwerp gekomen. Tevens is in 2016 en 2018 verkeersonderzoek gedaan middels schouwingen, videoregistratie en enquêtes. De bevindingen zijn meegenomen in het ontwerpproces.

Primaire input vanuit bovenstaande is drieledig. Enerzijds de beperkte ruimte voor fietsverkeer in de huidige situatie, waardoor een gevoel van onveiligheid ontstaat. Tevens blijkt de voorrangssituatie op de huidige kruising Vondellaan/Alberdingk Thijmlaan en de oversteekbaarheid van beide wegen voor langzaam verkeer onderwerp van aandacht.

Aan de Vondellaan zijn onder meer een winkelcentrum en twee basisscholen gelegen. De Vondellaan zal tussen de aansluitingen Hoofdweg en Tesselschadelaan worden afgewaardeerd tot erftoegangsweg. Bijbehorend zal een maximumsnelheid ingesteld worden van 30 kilometer per uur. De huidige snelheidslimiet voor het grootste deel van dit wegvak is 50 kilometer per uur. Aanvullend wordt de rijbaan ingericht volgens de richtlijnen van het landelijk ontwerpprincipe ‘Duurzaam Veilig’. Als gevolg hiervan wordt de rijbaanbreedte aangepast tot 6 meter en komen de smalle fietsstroken te vervallen. Dit biedt fietsers meer ruimte, doordat zij niet langer beperkt worden tot het smalle strookje aan de zijkant van de weg.

Tevens wordt de voorrangssituatie op de kruisingen aan dit wegvak gewijzigd. Zoals hoort bij een 30-kilometerinrichting conform paragraaf 4 van de uitvoeringsvoorschriften BABW worden alle kruisingen gelijkwaardig. De bestaande voorrangsregelingen worden ingetrokken. Alle kruisingen worden extra geaccentueerd door de toepassing van een afwijkende kleur van de bestrating ten opzichte van de tussenliggende wegvakken.

Nabij de basisscholen aan de Vondellaan 26 t/m 32 wordt een parallelweg gerealiseerd. Aan deze parallelweg zullen 12 kiss-and-rideplekken worden aangelegd. Op deze manier kunnen schoolgaande kinderen veilig en dichtbij de school gehaald en gebracht worden. De parallelweg zal worden ingericht als eenrichtingsweg. De bestaande voetgangersoversteekplaats nabij de ingang van de scholen zal worden doorgetrokken over de parallelweg.

Tijdens de informatiebijeenkomst voor bewoners is verzocht de gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Vondellaan 24 te verplaatsen naar de overzijde van de straat. De hoofdgebruiker woont namelijk aan de oneven zijde van de Vondellaan. Omdat in de huidige situatie geen parkeervakken aan de oneven zijde gelegen zijn, is de gehandicaptenparkeerplaats destijds aan de overkant van de straat gerealiseerd. Deze herinrichting van de straat biedt de gelegenheid dit aan te passen.

De bestaande bushaltes nabij de aansluiting met de Van Lennepstraat worden ingepast in het nieuwe inrichtingsontwerp. De noordelijke bushalte wordt daartoe verplaatst en komt direct ten oosten van de aansluiting met de Cremerstraat. Hier is namelijk plaats voor een abri (wachthokje).

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

In artikel 12 van het BABW is limitatief opgenomen voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In Bijlage 1 van het Reglement en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) staan de verkeersborden genoemd.

Uit het oogpunt van:

- het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; en

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

is het noodzakelijk om de voorgestelde maatregel(en) te nemen.

Artikel 24 van het BABW vereist dat er voor het nemen van het verkeersbesluit overleg wordt gepleegd met de gemandateerde verkeersadviseur van politie Oost-Nederland, district Noord en Oost-Gelderland.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen, wordt besloten:

 • 1.

  De bestaande voorrangsregelingen op onderstaande kruisingen in te trekken, en dit kenbaar te maken door het verwijderen van de bebording B1, B2, B3 en B6 van bijlage I van het RVV 1990, het plaatsen van bebording B2 van bijlage I van het RVV 1990 aan de Vondellaan ten oosten van de aansluiting Tesselschadelaan het verwijderen van de haaientanden op het wegdek:

  a. Aansluiting Vondellaan/De Genestetstraat

  b. Aansluiting Vondellaan/Constantijn Huygenslaan

  c. Aansluiting Vondellaan/Da Costastraat

  d. Aansluiting Vondellaan/Van Lennepstraat

  e. Aansluiting Vondellaan/P.C. Hooftplein

  f. Aansluiting Vondellaan/Alberdingk Thijmlaan

  g. Aansluiting Vondellaan/Tesselschadelaan

 • 2.

  Het realiseren van een uitritconstructie bij de aansluiting van de parkeerterreinen Cremerstraat en P.C. Hooftplein op de Vondellaan, waarbij het verkeer op de Vondellaan voorrang geniet ten opzichte van het verkeer vanaf de parkeerterreinen.

 • 3.

  Het instellen van eenrichtingsverkeer op de te realiseren parallelweg van de Vondellaan ter hoogte van de scholen, waarbij verkeer de straat mag inrijden vanaf de Constantijn Huygenslaan, en dit kenbaar te maken middels het plaatsen van de bebording C2 en C3 van bijlage I van het RVV 1990.

 • 4.

  Het realiseren van een voetgangersoversteekplaats op de te realiseren parallelweg van de Vondellaan ter hoogte van de scholen, op de locatie waar op de naastgelegen hoofdrijbaan al een voetgangersoversteekplaats aanwezig is, middels het aanbrengen van witte markering op het wegdek en het bijbehorend plaatsen van bebording model L2 van bijlage I van het RVV 1990.

 • 5.

  Het opheffen van de bushalte aan de noordzijde van de Vondellaan, ter hoogte van het adres Vondellaan 43, middels het verwijderen van de blokmarkering en de bushaltezuil (verkeersbord model L3 van bijlage I van het RVV 1990).

 • 6.

  Het inrichten van een bushalte aan de noordzijde van de Vondellaan, ten oosten van de aansluiting Cremerstraat, en dit kenbaar te maken door het aanbrengen van blokmarkering en het plaatsen van verkeersbord L3 van bijlage I van het RVV 1990.

 • 7.

  Het verwijderen van fietsstroken op de Vondellaan (wegvak De Genestetstraat – Tesselschadelaan).

 • 8.

  Het instellen van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur (zonale toepassing) op de Vondellaan tussen de aansluitingen Hoofdweg en Albert Verweijplein, door het (ver)plaatsen van de verkeersborden A1 en A2 (30 kilometer per uur, zonale toepassing) van bijlage I van het RVV 1990.

 • 9.

  Het instellen van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur (zonale toepassing) op de Vondellaan tussen de aansluitingen Alberdingk Thijmlaan en Tesselschadelaan, door het (ver)plaatsen van de verkeersborden A1 en A2 (30 kilometer per uur, zonale toepassing) van bijlage I van het RVV 1990.

Harderwijk, 18 december 2019

namens burgemeester en wethouders,

mevrouw M.M. Bijker

directeur Domein Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bij het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit als u belanghebbende bent. U dient uw bezwaarschrift uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking op de elektronische Staatscourant van http://www.officielebekendmakingen.nl/ te sturen naar:

Burgemeester en wethouders gemeente Harderwijk

p/a secretariaat Bezwaarschriftencommissie Postbus 1 3890 AA  ZEEWOLDE.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking (zie art. 6:16 Awb). De indiener van het bezwaar heeft echter wel de mogelijkheid om een voorlopige voorziening bij de rechtbank te vragen (bijvoorbeeld schorsing).