Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2020, 10570VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tot het instellen van een kentekengebonden gehandicaptenparkeerplaats aan de Kerspel te Borger

Logo Borger-Odoorn

 

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn;

Gelet op:

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

het Mandaatbesluit Borger-Odoorn 2020;

Overwegende:

dat bij de gemeente een aanvraag is ingediend tot het instellen van een kentekengebonden gehandicaptenparkeerplaats nabij Kerspel 17 in Borger;

dat aanvrager een gehandicaptenparkeerkaart, type bestuurder, in bezit heeft;

dat aanvrager gezien zijn/haar handicap niet in staat moet worden geacht grote afstanden te voet af te leggen;

dat in verband daarmee de behoefte bestaat aan een kentekengebonden gehandicaptenparkeerplaats aan de Kerspel te Borger;

dat gezien de handicap een gehandicaptenparkeerplaats zo dicht mogelijk bij de voordeur van de woning wenselijk is;

dat in overeenstemming met artikel 24 BABW het overleg is gevoerd met de (gemachtigde van de) korpschef van de nationale politie;

dat in het overleg van dinsdag 19 februari 2014 is afgesproken, dat de korpschef in zijn algemeenheid in voorkomende gevallen kan instemmen met aanwijzing van een kentekengebonden gehandicaptenparkeerplaats en dit overlaat aan de verantwoordelijkheid van de gemeente Borger-Odoorn;

dat aanwijzing van deze kentekengebonden gehandicaptenparkeerplaats in het belang is van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers en dus in overeenstemming is met de belangen als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  door middel van het plaatsen van het bord E6, zoals bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990 (inclusief onderbord OB309 met kentekennummer), nabij de woning van aanvrager aan de Kerspel te Borger een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen;

 • 2.

  één en ander overeenkomstig met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening.

 

Exloo, 17 februari 2020.

Namens burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,

J. Gorseling

Manager Grondgebiedszaken

MEDEDELINGEN

Inwerkingtreding

Het verkeersbesluit treedt in werking direct na bekendmaking ervan in de Staatscourant.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.

Het maken van bezwaar heeft geen opschortende werking op de inwerkingtreding van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet ten minste te bevatten:

 • a.

  naam en adres;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is (“Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaatsen Kerspel Borger”);

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen, kan een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden ingediend. Zo’n verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.