Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Krimpen aan den IJsselStaatscourant 2020, 10304VerkeersbesluitenGemeente Krimpen aan den IJssel – verkeersbesluit - verbetering doorstroming – Algera Corridor, Krimpen aan den IJssel

Logo Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

Gelet op:

 • artikel 18 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgelegd voor wegen die niet in het beheer zijn van een medeoverheid;

 • artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • Artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg die tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

 • artikel 12 van het BABW ingevolge waarvan de plaatsing of verwijdering van de in dit artikel genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 14 van het BABW ingevolge de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking wordt gebracht;

 • artikel 34 van het BABW ingevolge waarvan het bevoegd gezag in tijdelijke omstandigheden zoals de uitvoering van werken, opdooi, doorweekte toestand van een weg of weggedeelte, dreigend gevaar of andere dingende omstandigheden verkeerstekens als bedoeld in artikel 12 BABW kunnen worden geplaatst alsmede maatregelen als bedoeld in artikel 15 lid 2 Wegenverkeerswet 1994 kunnen worden uitgevoerd;

 • artikel 37 van het BABW ingevolge waarvan de tijdelijke plaatsing en de tijdelijke maatregel geschiedt krachtens een verkeersbesluit indien de omstandigheden die tot de tijdelijke plaatsing of tot de tijdelijke maatregel leiden van langere duur zijn dan vier maanden dan wel zich regelmatig voordoen;

 • artikel 24 BABW ingevolge waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie;

Overwegende dat:

 • de in dit besluit genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Krimpen aan den IJssel;

 • de in dit besluit genoemde verkeersmaatregelen de doorstroming van het verkeer bij de Algeraweg, Algerabrug en C.G. Roosweg (N210), hierna te noemen: Algera Corridor bevorderen;

 • ten behoeve van de waarborging van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg en om de doorstroming van de Algera Corridor te verbeteren het noodzakelijk is om;

  • o

   de aansluiting van de wisselstrook op de Nieuwe Tiendweg in de richting van het Centrum zodanig vorm te geven dat verkeer afkomstig van de wisselstrook kan weven met het verkeer afkomstig van het kruispunt C.G. Roosweg – Nieuwe Tiendweg, waardoor verkeer afkomstig van de wisselstrook, conflictloos kan aansluiten op de Nieuwe Tiendweg en daarmee de doorstroming vanaf de wisselstrook wordt bevorderd;

  • o

   vanwege de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer op de Nieuwe Tiendweg, de aansluiting Nieuwe Tiendweg – Albert Schweitzerlaan volledig op te heffen;

  • o

   vanwege het afsluiten van de Albert Schweitzerlaan een alternatief te bieden om, op nabij gelegen afstand, het winkelcentrum te bereiken door ter hoogte van het kruispunt met de Boerhaavelaan zowel vanaf westelijke als oostelijke richting de Boerhaavelaan in te kunnen rijden;

  • o

   een extra opstelstrook te realiseren op de oostelijke tak (Nieuwe Tiendweg) van het kruispunt Boerhaavelaan – Nieuwe Tiendweg tussen de te realiseren fietsoversteek met de Buys Ballotsingel en het kruispunt Boerhaavelaan;

  • o

   vanwege een optimale afwikkeling van het verkeer op de Nieuwe Tiendweg, alle fietsoversteekvoorzieningen op het kruispunt Boerhaavelaan – Nieuwe Tiendweg te verwijderen, waarbij de oostelijk fietsoversteek wordt verplaatst in oostelijke richting ter hoogte van de Buys Ballotsingel. Hiermee is deze nieuwe fietsoversteeklocatie in lijn met de uitgangspunten van de Verkeer en Vervoervisie 2013 van de gemeente Krimpen aan den IJssel waarin de Buys Ballotsingel en Vincent van Goghlaan onderdeel uitmaken van een regionale fietsroute;

  • o

   de fietsoversteek te voorzien van een VRI waarmee een acceptabele doorstroming voor fietsers ontstaat;

  • o

   naast het verdwijnen van de noordelijke fietsoversteek op het kruispunt Boerhaavelaan – Nieuwe Tiendweg, ook het 2-richtingen fietspad ten noorden van de Nieuwe Tiendweg tussen de Buys Ballotsingel en de C.G. Roosweg te laten vervallen;

  • o

   fietsers die voorheen van dit fietspad gebruik maakten met een bestemming ten westen van de C.G. Roosweg of de overkant van de Hollandsche IJssel voortaan via de Buys Ballotsingel en het winkelcentrum deze bestemmingen alsnog kunnen bereiken zonder dat dit veel ten koste gaat van de directheid van de route;

  • o

   als gevolg van het opheffen van het busstation aan de Albert Schweitzerlaan en het afsluiten van de aansluiting Albert Schweitzerlaan – Nieuwe Tiendweg bussen in het vervolg gebruik te laten maken van de Boerhaavelaan;

  • o

   de rijbaan voor bussen geschikt te maken en de bestaande parkeervoorzieningen langs de hoofdrijbaan van de Boerhaavelaan op te heffen;

  • o

   o gedurende de herinrichting en de sloop/nieuwbouwactiviteiten van Centrum Zuid steeds te zorgen voor voldoende alternatieven om het tekort als gevolg van het opheffen van de parkeervoorzieningen langs de Boerhaavelaan te compenseren;

 • de doorstroming van het busverkeer prioriteit te geven boven de doorstroming van het autoverkeer op de Boerhaavelaan;

 • een aparte busstrook te realiseren op de Boerhaavelaan tussen de Doctor Thijssenlaan en de Nieuwe Tiendweg;

 • deze busstrook ter plaatse van de bestaande rechtsaffer op de Boerhaavelaan te situeren;

 • autoverkeer op de Boerhaavelaan dat rechtsaf wil slaan in de richting van de C.G. Roosweg dit nog steeds kan doen, door gebruik te maken van de naastgelegen rijstrook voor autoverkeer;

 • vanwege een vlotte afwikkeling van het verkeer op het kruispunt Boerhaavelaan – Nieuwe Tiendweg, alle voetgangersoversteekvoorzieningen op te heffen op het kruispunt Boerhaavelaan – Nieuwe Tiendweg;

 • de westelijke voetgangersoversteek  van het kruispunt Boerhaavelaan – Nieuwe Tiendweg daarvan uit te zonderen zodat de bereikbaarheid tussen de voorzieningen ten zuiden en ten noorden van de Nieuwe Tiendweg voor voetgangers gewaarborgd blijft;

 • bovengenoemde maatregelen en overige, ter ondersteuning dienende, maatregelen inzichtelijk zijn gemaakt in de bij dit besluit behorende tekening in bijlage 1;

 • toegepaste verkeerstekens op of aan de weg inzichtelijk zijn gemaakt in de bij dit besluit behorende tekening in bijlage 1 en zullen worden geplaatst volgens bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • als gevolg van de te nemen maatregelen op sommige geluidgevoelige objecten de geluidstoename van het wegverkeerlawaai de voorkeursgrenswaarden zal overschrijden en hiervoor passende maatregelen worden genomen;

 • de grenswaarden voor de luchtkwaliteit na realisatie van de bovengenoemde maatregelen niet worden overschreden;

 • er diverse onderzoeken ten grondslag liggen aan de uit te voeren maatregelen en deze te vinden zijn in bijlage 2 van dit besluit;

 • de in het besluit genoemde maatregelen leiden tot het waarborgen van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg, zoals genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeersweg 1994;

 • overleg heeft plaatsgevonden met de door de korpschef van de politieregio Rotterdam-Rijnmond daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering, die heeft aangegeven akkoord te gaan met dit besluit. 

Besluiten,

met overneming van de genoemde overwegingen: 

 • 1.

  extra rijstroken te realiseren op de Nieuwe Tiendweg ter hoogte van de kruising met de Boerhavelaan;

 • 2.

  herinrichting van de aansluiting van de wisselstrook op de Nieuwe Tiendweg;

 • 3.

  de aansluiting Albert Schweitzerlaan met de Nieuwe Tiendweg op te heffen en daarmee samenhangend het inrijden van de Boerhaavelaan vanaf de Nieuwe Tiendweg mogelijk te maken;

 • 4.

  op de Boerhaavelaan een parkeerverbod in te stellen en gedurende de herinrichting en de sloop/nieuwbouwactiviteiten van Centrum Zuid steeds te zorgen voor voldoende alternatieven om het tekort als gevolg van het opheffen van de parkeervoorzieningen langs de Boerhaavelaan te compenseren;

 • 5.

  de aansluiting op de busbaan vanaf het bestaande busstation bij het politiebureau op te heffen;

 • 6.

  alle bestaande fietsoversteekvoorzieningen op het kruispunt Boerhaavelaan – Nieuwe Tiendweg op te heffen;

 • 7.

  een nieuwe fietsoversteek te realiseren ter hoogte van de Buys Ballotsingel en deze te voorzien van een VRI;

 • 8.

  het noordelijke fietspad tussen de Buys Ballotsingel en de C.G. Roosweg op te heffen;

 • 9.

  alle voetgangersoversteekvoorzieningen op het kruispunt Boerhaavelaan – Nieuwe Tiendweg op te heffen, uitgezonderd de westelijke voetgangersoversteek;

 • 10.

  genoemde verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening inclusief de daarbij te plaatsen of te verwijderen bebording conform bijlage 1 van de RVV 1990; 

Tegen deze beslissing kan iedere belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na openbare bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.

Krimpen aan den IJssel, 12 februari 2020

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders,

Bijlage 1:

 • -

  tekening

 

 

  

Bijlage 2:

 • -

  “Onderzoek wegverkeerslawaai afsluiten Albert Schweitzerlaan”, Rho adviseurs, juli 2019;

 • -

  “Onderzoek luchtkwaliteit Boerhaavelaan – Nieuwe Tiendweg”, Rho adviseurs, oktober 2019

 • -

  “Doorstroming Algera Corridor - onderzoek wegverkeerslawaai ‘grote kruising’”, Rho adviseurs januari 2020;

 • -

  “Verkeersafwikkeling tijdelijke situatie kruispunt Boerhaavelaan – Nieuwe Tiendweg”, Rho adviseurs, januari 2020;

 • -

  “Toekomstige kruispuntconfiguratie Boerhaavelaan – Nieuwe Tiendweg”, Rho adviseurs, december 2019;

 • -

  “Advies basisvarianten fietsoversteek Buys Ballotsingel – Nieuwe Tiendweg”, Rho adviseurs oktober 2019;

 • -

  “Kruispuntberekening en optimalisaties kruispunt Boerhaavelaan - Nieuwe Tiendweg”, Witteveen + Bos, december 2019;

 • -

  “Verkeersafwikkeling op de Algeracorridor”, Goudappel Coffeng, mei 2018.