Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2020, 10229OverigWet milieubeheer, Geluidbelastingkaarten 2016 gemeente Haarlemmermeer – tweede tranche(Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer)

Logo Haarlemmermeer

Op grond van de Wet milieubeheer moest de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude vijfjaarlijks inventariseren en vaststellen wat de geluidbelasting bedraagt op geluidgevoelige bestemmingen in de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

De gemeente heeft hiertoe op 19 december 2017 de geluidbelastingkaarten 2016 vastgesteld.

Geluidbelastingkaarten

De voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude behoorde tot de door de Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen agglomeratie Amsterdam-Haarlem.

In § 11.2.2 van de Wet milieubeheer is geregeld dat elke agglomeratie met een bevolking van ten minste 100.000 inwoners, om de vijf jaar een geluidsbelastingkaart van haar grondgebied moet opstellen. Deze verplichting komt voort uit de Europese Richtlijn omgevingslawaai. Deze richtlijn is in 2004 in de Wet geluidhinder verwerkt en in 2012 omgezet naar de Wet milieubeheer.

Middels de geluidsbelastingkaarten wordt een duidelijk beeld gegeven van het akoestische leefklimaat in een gemeente. Deze kaarten geven de geluidbelasting weer ten gevolge van wegverkeer, railverkeer, industrie en luchtvaart.

Gemeenten moeten de geluidshindersituatie binnen de gemeente rapporteren aan het ministerie van I&W.

Actieplan

Het vaststellen van de geluidbelastingkaarten is in feite de eerste stap. Op basis van deze kaarten moesten burgemeester en wethouders vóór 18 juli 2018 een actieplan vaststellen. Door de gemeentelijke herindeling heeft dit proces vertraging opgelopen.

Het actieplan zal worden opgesteld aan de hand van de resultaten van de geluidbelastingkaarten. Het actieplan bevat een beschrijving van het te voeren beleid om de geluidbelasting verder te beperken en eventueel van te treffen maatregelen.

Inzien

De geluidkaarten met de daarbij behorende rapportage liggen zes weken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur. Op afspraak zijn de stukken in te zien. Een afspraak hiervoor maakt u via 0900-1852.

De ter inzageligging begint op woensdag 19 februari 2020 en eindigt op 1 april 2020.

De vaststelling van de kaarten heeft geen rechtsgevolgen. Tegen de geluidbelastingkaarten is geen bezwaar of beroep mogelijk.