Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijswijkStaatscourant 2020, 10159Ruimtelijke plannenKennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Birckhoeve”

Logo Rijswijk

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het ontwerpbestemmingsplan “Birckhoeve” voor een ieder ter inzage ligt met ingang van vrijdag 21 februari 2020 tot en met donderdag 2 april 2020.

Aanleiding en aard bestemmingsplan

De reden voor het nieuwe bestemmingsplan is het voornemen om het boerderijcomplex op de locatie Birkhoven 15-17 te ontwikkelen tot een volledige biologische boerenhoeve met ruimte voor zeven huishoudens waar wonen en hobbymatige activiteiten gecombineerd kunnen worden. Hiertoe worden enkele bestaande opstallen gesloopt, vijf woningen, twee recreatiewoningen en een kleine boerderijwinkel aan het perceel toegevoegd.

Aangezien deze ontwikkeling niet past binnen het geldende bestemmingsplan is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit maakt de beoogde nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Ook wordt een wijzigingsbevoegdheid (waarmee een volkstuinencomplex planologisch mogelijk kan worden gemaakt) verwijderd van het achterliggende perceel.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Birckhoeve” (inclusief bijlagen) en het bijbehorende ontwerpvaststellingsbesluit liggen met ingang van vrijdag 21 februari tot en met donderdag 2 april 2020 ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De balie is op dinsdag t/m donderdag geopend van 9:00 uur tot 17:00 uur en op maandag en vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 uur. De pdf-stukken zijn in te zien via  https://www.rijswijk.nl/projecten/birckhoeve. De digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpBirckhoeve-ON01.

Indienen zienswijze

Gedurende de termijn kan een ieder een zienswijze over het bestemmingsplan sturen aan de gemeenteraad, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze op het bestemmingsplan is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt met mevrouw M.C. de Hoog via (070) 326 1121 (aanwezig op maandag, woensdag en donderdag).

 

Rijswijk, 20 februari 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs. M.J. Bezuijen, burgemeester

drs. M. Middendorp MPC, secretaris