Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2019, 9990Overig

Mededeling inzake de vaststelling van het besluit tot goedkeuring van het voorstel van TenneT voor de methodologie voor het berekenen van de geplande uitwisselingen aan de hand van de marktuitkomst op day-ahead, Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer ACM/17/031328

  • 1. Op 1 maart 2018 heeft TenneT TSO B.V. de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) verzocht om goedkeuring van het voorstel voor de methodologie voor het berekenen van de geplande uitwisselingen aan de hand van de marktuitkomst op day-ahead. Op 27 november 2018 heeft de ACM een gewijzigde versie van het verzoek ontvangen.

  • 2. Op grond van artikel 9, vijfde lid, van Verordening 2015/1222 (CACM Verordening) en op grond van artikel 2, tweede lid, van het Besluit van 19 december 2018, beslist de ACM over de goedkeuring.

  • 3. Het voorstel en de daarop betrekking hebbende stukken hebben ter inzage gelegen. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid gehad om hun zienswijzen naar voren te brengen. De ACM heeft hierop geen schriftelijke zienswijzen ontvangen.

  • 4. De ACM heeft het voorstel goedgekeurd op 14 februari 2019. Het besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze is medegedeeld. Het besluit is te raadplegen op de internetpagina van de ACM (www.acm.nl) nadat de vertrouwelijkheidsprocedure is afgerond. Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking bezwaar instellen bij:

    Autoriteit Consument en Markt

    Postbus 16326

    2500 BH Den Haag