Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2019, 9685Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplanHeereland fase IV en ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wgh

Logo Geertruidenberg

Het college van B&W maakt bekend dat met ingang van donderdag 21 februari 2019 het ontwerpbestemmingsplan Heereland fase IV met IMRO-nummer NL.IMRO.0779.RVBPHeereland-ON01 ter inzage ligt (art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening juncto afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht).

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van van 57 woningen in fase IV van het project Heereland in Raamsdonksveer.

 

Ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinder

Tevens maakt het college B&W op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder bekend, dat in dezelfde periode de ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage ligt. Dit besluit heeft betrekking op de ontwikkeling zoals hierboven beschreven.

 

Communicatie

U kunt het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpbeschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder, de bijbehorende stukken en het eindverslag van de inspraakprocedure en het vooroverleg van donderdag 21 februari 2019 tot en met woensdag 3 april 2019 inzien in de Gemeentewinkel. Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl of op onze gemeentelijke viewer 0779.ropubliceer.nl.

 

Tijdens bovengenoemde termijn kan iedereen zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan  schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moet u richten aan:

De gemeenteraad van de gemeente Geertruidenberg

Postbus 10.001

4940 GA Raamsdonksveer

Tevens kunnen belanghebbende hun zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen met betrekking tot de ontwerpbeschikking moet u richten aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Als u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of als u tijdens openingstijden de stukken niet kunt inzien, kunt u contact opnemen met Erik Dekkers, tel 0162 579 593.

 

Raamsdonksveer, 11 februari 2019

Burgemeester en wethouders,

Namens deze:

E.J. Dekkers