Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Pijnacker-NootdorpStaatscourant 2019, 9679VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen tijdelijke gehandicaptenparkeerplaatsen bij stembureaus

Logo Pijnacker-Nootdorp

19INT01329

 

Van toepassing zijnde wetsartikelen

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

 

De te plaatsen verkeerstekens en maatregelen ter regeling van het verkeer zijn gebaseerd op het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990).

 

Artikel J4 van de Kieswet bepaalt dat burgemeester en wethouders er zorg voor dragen dat kiezers met lichamelijke beperkingen zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen.

 

Gevolgde procedure

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de politie Eenheid Den Haag, afdeling infrastructuur team Advies en Analyse en heeft de politie Eenheid Den Haag positief geadviseerd.

Doelstelling(en) van dit besluit

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Overwegende dat:

 • in de Kieswet is geregeld dat iedere Nederlander die op de dag van stemming 18 jaar of ouder is, stemrecht heeft bij verkiezingen en daar gebruik van mag maken;

 • de verkiezingen plaatsvinden in vooraf aangewezen stembureaus welke in openbare gelegenheden worden opgericht;

 • In de Kieswet is vastgesteld dat burgemeester en wethouders er voor zorg dragen dat de in de gemeente aangewezen stembureaus zodanig zijn gelegen en zijn ingericht dat kiezers met lichamelijke beperkingen zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen;

 • In enkele gevallen het voor mindervaliden niet altijd mogelijk is te parkeren in de nabijheid van een stembureau.

 • Het daarom gewenst is tijdens openingstijden van het stembureau op korte afstand een gehandicaptenparkeerplaats in te stellen;

 • Deze gehandicaptenparkeerplaatsen alleen gebruikt worden om kort te parkeren voor het uitbrengen van een stem;

 • Er geen infrastructurele maatregelen getroffen worden om deze tijdelijke gehandicaptenparkeerplaatsen te ondersteunen.

 

Gelet op het bovenstaande,Besluiten wij:

 • 1.

  Tot het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op verkiezingsdagen op de volgende locaties:

  • a.

   Het Baken in Pijnacker bij huisnummer 2 (sporthal ’t Baken);

  • b.

   Groen van Prinstererlaan in Pijnacker bij huisnummer 1 (basisschool De Schatkaart);

  • c.

   Ru Parésingel in Pijnacker bij huisnummer 1 (Mariaschool);

  • d.

   Gantellaan in Pijnacker bij huisnummer 1 (wijkcentrum Tolhek);

  • e.

   Zilverreigerdreef in Pijnacker bij huisnummer 101 (basisschool De Keizerskroon);

  • f.

   Oude Leedeweg in Pijnacker (Oude Leede) bij huisnummer 62A (buurtcentrum Het Oude Laarsje);

  • g.

   Vrijenban in Delfgauw bij huisnummer 2a (De Keet);

  • h.

   Florijnstraat in Delfgauw bij huisnummer 1 (sportzaal Emerald);

  • i.

   Zuideindseweg in Delfgauw bij huisnummer 7 (kerkelijk centrum Delfgauw);

  • j.

   Sytwinde in Nootdorp bij huisnummer 115 (basisschool De Winde);

  • k.

   Koningin Julianastraat in Nootdorp bij huisnummer 1 (basisschool De Regenboog);

  • l.

   Dorpsstraat in Nootdorp bij huisnummer 12 (Nové kerkelijk centrum);

  • m.

   Sportparkweg in Nootdorp bij huisnummer 6-8 (basisschool Sint Jozef);

  • n.

   Floralaan in Pijnacker bij huisnummer 102 (welzijnscentrum Keijzershof);

 • 2.

  Daartoe het verkeersbord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 bij de parkeerplaats te plaatsen, met het onderbord “max. 30 minuten | op verkiezingsdagen | van 7.00u tot 21.30u”.

 

Pijnacker, 14 februari 2019

Hoogachtend,

namens het college van Pijnacker-Nootdorp,

C.W. van Wijk

hoofd van de afdeling Wijkzaken

Bezwaarmogelijkheden

Tegen dit besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij ons bezwaar maken. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na die, waarop het besluit gepubliceerd is in de digitale Staatscourant. U wordt verzocht op uw brief het woord “Bezwaarschrift” te vermelden.

 

Nadat tegen een besluit een bezwaar is ingediend, kunt u de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag vragen een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet tijdens de bezwaarprocedure worden gedaan. Het adres van de rechtbank is Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoonnummer 088 – 36 222 00.

 

Voor nadere informatie over het bovenstaande kunt u contact opnemen met dhr. R. de Ruijter van de afdeling Wijkzaken, Stafbureau team Verkeer, telefoonnummer 14015.