Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloStaatscourant 2019, 9611VerkeersbesluitenStopverbod Linze in Geldrop

Logo Geldrop-Mierlo

Samenvatting

Het instellen van een stopverbod aan de oostzijde van de Linze in Geldrop, zodat het parkeerterrein van basisschool ’t Vijfblad beter bereikbaar wordt. Het verkeersbesluit treedt in werking vanaf 21 februari 2019.

Aan leiding

Het parkeerterrein bij basisschool ’t Vijfblad aan de Linze in Geldrop is bij het in- en uitgaan van de school minder goed bereikbaar, omdat geparkeerde auto’s in de Linze de toegang tot het parkeerterrein belemmeren. Dit zorgt voor ongewenste opstoppingen en overlast rondom de basisschool.

Huidige verkeersituatie

In de huidige situatie geldt er ter hoogte van de ingang van het parkeerterrein achter de basisschool aan de westzijde van de Linze al een stopverbod. Aan beide zijden van de toegang staat een bord model E2. Aan de oostzijde geldt geen stopverbod, maar staat wel bebording dat de Linze éénrichtingsweg is (bord model C2). Bij het zebrapad, net voor de toegang tot het parkeerterrein, staat aangegeven dat de éénrichtingsweg over 30m begint. Juist in deze zone van 30m na het zebrapad mag nu nog worden geparkeerd en deze geparkeerde auto’s zorgen ervoor dat het parkeerterrein slecht toegankelijk is, met name in de spitsuren (de begin- en eindtijd van de school). In- en uitrijdend autoverkeer zorgt dan voor opstoppingen en hiermee gepaard gaande verkeersoverlast.

Gewenste verkeersituatie

De toegang tot het parkeerterrein achter basisschool ’t Vijfblad moet ook tijdens de spitsuren goed toegankelijk zijn. Het is derhalve gewenst dat er direct na het zebrapad niet meer aan de oostzijde van de straat geparkeerd mag worden. Hiervoor zal een 30m lange gele streep worden aangebracht, zodat duidelijk is dat hier niet meer geparkeerd mag worden. Deze afstand loopt tot en met de toegang tot het parkeerterrein. Langer is niet nodig, omdat daarna de Linze éénrichtingsverkeer wordt, waardoor het in ieder geval niet is toegestaan om dit deel van de Linze in te rijden.

Verder is gekozen voor een gele stopstreep, omdat er ter plaatse al de nodige bebording staat, te weten voor éénrichtingsverkeer (2 keer) en voor het zebrapad. Een extra bord voor het stopverbod zou onoverzichtelijk kunnen werken, terwijl een gele stropstreep hetzelfde effect heeft.

Hierdoor moeten alle auto’s het parkeerterrein oprijden om hun kinderen op school af te zetten. Hier kunnen de kinderen veilig in- en uitstappen en is de verkeersdynamiek bij het op- en afrijden van het parkeerterrein eenduidiger.

Juridisch kader

Op basis van artikel 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer kan hierover een verkeersbesluit worden genomen om de gewenste verkeersituatie te bewerkstelligen.

Afstemming politie

De genoemde wegen zijn in beheer en onderhoud van de gemeente. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de politie, die op 12 februari 2019 hierover een positief advies heeft afgegeven.

Dit verkeersbesluit is op 14 februari 2019 genomen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg. Op 20 februari 2019 wordt het besluit gepubliceerd in Middenstandsbelangen en de Staatscourant.

Dit besluit is uitgewerkt in de bij dit besluit behorende verkeerstekening ‘Stopverbod oostzijde Linze, VKB 2019-02, d.d. 17 januari 2019”.

Motivering / Belangenafweging

Motivering wegenverkeerswet

In artikel 21 van het BABW zijn voorschriften opgenomen omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

Doelstelling

De maatregel is bedoeld om de veiligheid op de weg te verzekeren en het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg.

Belangenafweging

Het verbeteren van de bereikbaarheid van de basisschool ’t Vijfblad door het terugdringen van de parkeer-en verkeersoverlast in de Linze staat in deze voorop. Het belang van de voertuigenbezitters om te parkeren in de Linze om zo hun kind(eren) sneller af te kunnen zetten is van ondergeschikt belang. Zij kunnen gebruik maken van de beschikbare parkeerruimte achter de basisschool. Van de inrit naar het parkeerterrein wordt in de praktijk ook al gebruik gemaakt, omdat het niet mogelijk is de voertuigen op een andere manier te keren, omdat het niet is toegestaan de Linze verder in te rijden.

Bebordingsplan

Het vorenstaande houdt in dat onderstaande verkeersborden geplaatst worden op de volgende locaties, conform de bij dit besluit behorende verkeerstekening ‘Stopverbod oostzijde Linze, VKB2019-02, d.d. 17 januari 2019”:

1)Het aanbrengen van een gele streep op een strook van 30m lang aan de oostzijde van de Linze ter hoogte van de toegang tot het parkeerterrein achter de basisschool ’t Vijfblad om te voorkomen, dat er in de straat auto’s worden geparkeerd die de toegang tot het parkeerterrein belemmeren.

Geldrop-Mierlo, 14 februari 2019

namens burgemeester en wethouders,

Gabriel van Houtert

Senior afdeling Ruimte

Rechtsbescherming

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na afkondiging daarvan schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Een ingediend bezwaarschrift betekent niet dat het besluit niet wordt uitgevoerd. Als u vindt dat uitstel nodig is, kunt u hiervoor een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de President van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.