Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 9389VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Lampongstraat 2H wijzigen kenteken gehandicaptenparkeerplaats

Logo Amsterdam

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Kenmerk: Z-19-46100

Datum: 13-02-2019

 

Gelet op

de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam,

de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen;

de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW 1994),

het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW),

het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990),

de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);

 

 

Overwegende

dat de vergunninghouder met kenteken 9-TTP-17 recht heeft op een gehandicaptenparkeerplaats;

 • dat de aanvrager woonachtig is op het adres zoals genoemd in de aanvraag;

 • dat voor het wijzigen van een kenteken van een gehandicaptenparkeerplaats een verkeersbesluit genomen dient te worden;

 • dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

 • met betrekking tot de in dit besluit genoemde maatregelen conform artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie eenheid Amsterdam;

 • het hierna genoemde weggedeelte onder beheer is van en gelegen is binnen de grenzen van stadsdeel Oost.

 

BESLUIT

 • 1.

  door het wijzigen van het onderbord van (oud) 15-HB-HX naar (nieuw) 9-TTP-17 behorende bij het bord model E6 (Gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de bestaande gehandicaptenparkeerplaats aan de Lampongstraat 2H (parkeervaknummer 124322486434) uitsluitend te bestemmen voor het door vergunningshouder in gebruik zijnde motorvoertuig;

 • 2.

  te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel niet in overeenstemming zijn;

 • 3.

  dit besluit in werking te laten treden zodra het onderbord genoemd onder 1 geplaatst is.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

 

 

Nina Gombert

Teammanager Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken

 

 

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL AMSTERDAM

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

uw naam, adres en telefoonnummer

de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie