Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2019, 9005VerkeersbesluitenVoskuilenweg parkeerverbod voor huisnummer 111-115, jan. 2019.

Logo Heerlen

VERKEERSBESLUIT

 

Burgemeester en Wethouders van Heerlen;

 

Gelet op:

De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het

Wegverkeer, de Algemene wet Bestuursrecht en het mandaatbesluit van 10 januari 2017.

 

0verwegende dat:

Al enige tijd geldt de proef waarbij aan de noordzijde van de Voskuilenweg t.h.v. de huisnummers 111 t/m 115 (tegenover de Hollehof) tijdelijk een parkeerverbod is ingesteld. Dit parkeerverbod

was noodzakelijk omdat geparkeerde voertuigen ervoor zorgden dat laden en lossen t.b.v. de Hollehof op de rijweg plaats vond en de doorstroming van het verkeer belemmerd werd.

Inmiddels is gebleken dat het parkeerverbod een succes is, waardoor het tijdelijk parkeerverbod kan worden omgezet in een definitief verbod.

 

Uit oogpunt van

het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

 

is het gewenst om

 

voor de huisnummers 111 tot en met 115 een tijdelijk parkeerverbod om te zetten in een blijvend parkeerverbod.

 

Motivering:

1) De parkeerstrook waar niet geparkeerd mag worden wordt nu dagelijks benut door grote vrachtwagens die het verzorgingshuis “De Hollehof” beleveren van goederen. Hierdoor wordt de doorstroming van het verkeer in dit deel van de Voskuilenweg en de verkeersveiligheid bevorderd.

2) Het tijdelijk parkeerverbod heeft het gewenste effect.

 

Belangenafweging:

Met de belangen van de bewoners is voldoende rekening gehouden. De gemeentelijke belangen van

doorstroming van het verkeer, voorkoming van overlast voor omgeving en de verkeersveiligheid zijn gediend bij de te nemen maatregelen en wegen zwaarder dan de overige belangen. Ook ontstaat er geen onduidelijke /onveilige verkeerssituatie. Er rest voldoende parkeergelegenheid voor auto’s in de omgeving.

De bewoners van de huisnummers 111 tot en met115 hebben voldoende parkeerplaatsen achter hun woning op de parkeerplaats van de afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente Heerlen.

 

Gehoord/Overleg:

Ingevolge artikel 24 van het BABW is vooraf overleg gepleegd met de korpschef van het regionale politiekorps; De Voskuilenweg is in beheer bij de gemeente Heerlen.

Besluiten:

Door het aanbrengen van een gele onderbroken streep zoals bedoeld in art. 12b lid V van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (B.A.B.W.) in de Voskuilenweg voor huisnummer 111-115 een parkeerverbod in te stellen (zie bijgaande tekening).

 

 

Heerlen,

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

namens dezen,

het hoofd van het bureau Beleid en bedrijfsvoering van de afdeling Beheer en onderhoud.

A. Mathissen-Wetzelaer,

Ter inzage legging en bezwaar:

Het verkeersbesluit + tekening liggen eveneens ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de afdeling Publiekszaken in de hal van het stadhuis, Geleenstraat 27 in Heerlen.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit kunt u op twee manieren doen : digitaal of schriftelijk.

Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Let op : doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk afgehandeld. Dit geldt ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Stuur desnoods een voorlopig bezwaarschrift. Hierin kunt u aangeven dat u uw bezwaar op een later moment nog verder zal toelichten.

Digitaal indienen

U kunt niet via e-mail een bezwaarschrift bij ons indienen. U kunt met het formulier voor bezwaarschriften tegen een besluit van de gemeente Heerlen uw bezwaar digitaal indienen. Door het digitale formulier te gebruiken, doorloopt u op eenvoudige wijze de verschillende stappen bij het indienen van een bezwaarschrift. In het formulier vragen wij u of u er mee kunt instemmen dat de verdere correspondentie met u via e-mail plaatsvindt. De gemeente Heerlen kan u dan eenvoudig en efficiënt op de hoogte houden van het verloop van de verdere procedure. U ontvangt dan geen papieren post meer.

Schriftelijk indienen

Wilt u of kunt u geen gebruik maken van het digitale formulier? Dan kunt u uw bezwaarschrift ook per post of fax sturen naar : Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen,

Postbus 1, 6400 AA, Heerlen, fax : (045) 560 3953.

 

Zet in uw bezwaarschrift ten minste :

- tegen welk besluit u bezwaar maakt;

- de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur bij voorkeur een kopie mee);

- uw naam, adres en woonplaats;

- waarom u bezwaar maakt;

- uw handtekening

- als u voor iemand anders bezwaar maakt, bijvoorbeeld namens een bedrijf, stuur dan een machtiging mee.

Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan -nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrechtelijke zaken, postbus 950, 6040 AZ Roermond, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.

 

 

Bijlagen:

Foto parkeerverbod Voskuilenweg 111-115.