Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor IdentiteitsgegevensStaatscourant 2019, 8968Overig

Intrekkingsbesluit voor het Leids Universitair Medisch Centrum, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Datum: 7 februari 2019

Kenmerk: 2019-0000030149

Bij e-mail van 14 januari 2019, 2019-0000027793, heeft het Leids Universitair Medisch Centrum verzocht om intrekking van het besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 juli 2018, 2018-0000600731.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.13 van de Wet basisregistratie personen en art. 44 van het Besluit basisregistratie personen wordt aan dit verzoek tegemoet gekomen.

Artikel 1

Het besluit van de Staatssecretaris van 26 juli 2018, 2018-0000600731, wordt ingetrokken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2019.

Het besluit en de bijlage bij het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 7 februari 2019

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze, R. Maas Directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451, 2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

TOELICHTING

Het autorisatiebesluit behelst de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen.

In het onderhavige besluit wordt het autorisatiebesluit van 26 juli 2018, 2018-0000600731 dat aan het Leids Universitair Medisch Centrum is verleend, ingetrokken. Reden van intrekking is dat het Leids Universitair Medisch Centrum alle benodigdheden voor het onderzoek naar geassocieerde ziektes bij lymfomatoïde papulose zijn opgevraagd.

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens geplaatst op de internetpagina van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, publicaties.rvig.nl.