Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2019, 8888VerkeersbesluitenBesluit tot het plaatsen van bord D6r1 (rijrichting) aan de Herebrug en Emmabrug

Logo Groningen

Kenmerk: 7373026

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

 

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer over maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage toegevoegd.

 

Motivering

Op de openbare weg Herebrug en Emmabrug wordt op de noordtak van het kruispunt met het Hereplein en Emmaplein een bord D06r uit bijlage 1 van het RVV 1990 aangebracht met tot doel het instellen van een gebod om de aangegeven rijrichting (rechtdoor en rechtsaf) te volgen. Voor de Herebrug en de Emmabrug is het alleen uitgezonderd voor fietsers (OB52).

Deze maatregelen zijn nodig voor de verbetering van de doorstroming op de Stationsweg. Op deze linksafslaande bewegingen zit relatief weinig verkeer, maar dit weinige verkeer zorgt in de verkeersregeling wel voor veel oponthoud.

Het autoverkeer dat nu gebruik maakt van de linksaf strook op de Herebrug kan via de Oosterbrug de binnenstad verlaten terwijl het autoverkeer op Emmaplein naar het Hoofdstation via de Herebrug deze bestemming kan bereiken.

 

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot plaatsing van bord D06r uit bijlage 1 van het RVV 1990 aan de Herebrug en Emmabrug.

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening. 

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt. 

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen 

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,       

 

 

E.A. Tollenaar

teamleider, Stadsontwikkeling