Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VelsenStaatscourant 2019, 8741VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Velsen

Nummer besluit: 18.006

Datum besluit: 14 februari 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen,

gelet op de Wegenverkeerswet (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW) en het mandaatbesluit van 10 januari 2012.

Overwegende dat :

 • -

  de Merwedestraat, Spaarnestraat, Rijnstraat, Waalstraat, Ruysdaelstraat, Maasstraat en Van Ostadestraat gelegen zijn binnen de bebouwde kom van IJmuiden;

 • -

  de Merwedestraat, Spaarnestraat, Rijnstraat, Waalstraat, Ruysdaelstraat, Maasstraat en Van Ostadestraat in beheer zijn bij de gemeente Velsen;

 • -

  de hiervoor benoemde wegen zijn gecategoriseerd als erftoegangswegen;

 • -

  de verkeersfunctie op erftoegangswegen ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie;

 • -

  de KPN locatie gevestigd is ter hoogte van de Lange Nieuwstraat-Spaarnestraat-Merwedestraat;

 • -

  de KPN locatie het braakliggende terrein betreft van het oude postkantoor;

 • -

  op de betreffende locatie een project wordt gerealiseerd voor de realisatie van 54 woningen, een supermarkt en flankerende winkels;

 • -

  als gevolg van deze ontwikkelingen de openbare ruimte en de verkeersstructuur rondom deze locatie opnieuw is geanalyseerd;

 • -

  de ontwikkelingen hebben geleid tot een aantal noodzakelijke wijzigingen;

 • -

  in de huidige situatie het snelheidsregime op de Merwedestraat en de Spaarnestraat 50 kilometer per uur betreft;

 • -

  dit snelheidsregime conflicteert met de verblijfsfunctie conform het gemeentelijk beleid;

 • -

  het dan ook wenselijk is om het snelheidsregime op de Merwedestraat en de Spaarnestraat te verlagen tot een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur;

 • -

  deze maximumsnelheid past bij wegen gelegen in een verblijfsgebied;

 • -

  de snelheidsbeperking wordt bewerkstelligd door middel van het plaatsen van verkeersplateaus op de volgende kruisingen: Merwedestraat/Rijnstraat, Merwedestraat/Maasstraat, Spaarnestraat/Rijnstraat, Spaarnestraat/Van Ostadestraat;

 • -

  deze maximumsnelheid wordt ingesteld door middel van het instellen van een zone;

 • -

  de nieuwe zonegrenzen worden gerealiseerd op de Merwedestraat en Spaarnestraat direct ten zuiden van de aansluiting met de Lange Nieuwstraat en op de Spaarnestraat direct ten zuiden van de aansluiting met de van Ostadestraat;

 • -

  de huidige zonegrenzen 30 kilometer per uur die aansluiten op de Merwedestraat en de Spaarnestraat dan ook worden opgeheven;

 • -

  als gevolg van de hiervoor genoemde ontwikkelingen tevens parkeervoorzieningen worden gerealiseerd op de KPN locatie;

 • -

  deze parkeervoorzieningen zowel worden gerealiseerd op maaiveld als op een parkeerdek;

 • -

  de parkeervoorzieningen worden aangeduid door middel van het plaatsen van verkeersborden;

 • -

  gelet op de beperkte rijbaanbreedte ter hoogte van de parkeerplaatsen op maaiveld het wenselijk is om deze parkeerplaatsen enkel bereikbaar te maken voor verkeersbewegingen in één richting;

 • -

  dan ook op deze rijbaan een eenrichtingsweg voor bestuurders in noordelijke richting wordt ingesteld;

 • -

  ter hoogte van de noordelijke ontsluiting van de parkeergelegenheid op de Merwedestraat een voorrangssituatie wordt ingesteld, zodanig dat bestuurders die de parkeergelegenheid verlaten voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich op de Merwedestraat bevinden;

 • -

  de hiervoor beschreven voorrangsregeling wordt ingesteld om een voor iedere bestuurder duidelijke voorrangsituatie te creëren en dat daarmee verkeersonveilige situaties zoveel mogelijk worden voorkomen, gezien de hoge mate van uitwisseling vanuit het parkeerterrein en ter extra attentie voor automobilisten die vanuit dit parkeerterrein de tegengestelde fietsers kruisen;

 • -

  in deze situatie gekozen is voor het plaatsen van verkeersbord B6 en het aanbrengen van haaientanden op de rijbaan van de ontsluiting van het parkeerterrein en dat de verkeersborden B4 en B5 niet langs de Merwedestraat worden geplaatst ter hoogte van de ontsluiting van het parkeerterrein, omdat de borden op die locaties verwarring op kunnen leveren met de voorrangsituatie op de op zeer korte afstand gelegen kruispunten;

 • -

  afgezien kan worden van het plaatsen van de verkeersborden B4 en B5 op grond van hetgeen gesteld is in het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, hoofdstuk 2, paragraaf 4;

 • -

  op de Merwedestraat, tussen de aansluitingen met de Lange Nieuwstraat en de Maasstraat, in de huidige situatie een eenrichtingsweg in zuidelijke richting van kracht is;

 • -

  gelet op de rijbaanbreedte van de Merwedestraat en ter waarborging van de bereikbaarheid van de hiervoor genoemde parkeerplaatsen het wenselijk is om de eenrichtingsweg op de Merwedestraat op te heffen tussen de zuidelijke aansluiting met de toegang tot de parkeerplaatsen en de aansluiting met de Maasstraat;

 • -

  de eenrichtingsweg op de Merwedestraat tussen de aansluiting met de Lange Nieuwstraat en de zuidelijke aansluiting met de toegang tot de parkeerplaatsen in stand blijft;

 • -

  voor fietsverkeer in tegengestelde richting van dit weggedeelte een eigen ruimte wordt gerealiseerd door het aanbrengen van een fietsstrook op de rijbaan aan de oostzijde van de weg, en dat met behulp van twee middengeleiders, welke zijn voorzien van obstakelbebakening in de vorm van verkeerskokers BB21, deze fietsstrook wordt geaccentueerd;

 • -

  deze fietsstrook in tegengestelde richting dient ter verbetering van de verkeersveiligheid, gezien de hoge mate van uitwisseling vanuit het parkeerterrein en ter extra attentie voor automobilisten die vanuit dit parkeerterrein de tegengestelde fietsers kruisen;

 • -

  de meest noordoostelijk gelegen parkeerplaats wordt aangewezen als gehandicaptenparkeerplaats, welke wordt voorzien van een rolstoeltegel;

 • -

  in de huidige situatie de aansluitingen van de Maasstraat en Rijnstraat op de Merwedestraat zijn ingericht als voorrangskruispunten;

 • -

  het wenselijk is om kruispunten in 30 km zones gelijkwaardig in te richten, waarbij bestuurders voorrang moeten verlenen aan bestuurders van rechts;

 • -

  gelijkwaardige kruispunten passen in een verblijfsgebied;

 • -

  het dan ook wenselijk is om de twee voorrangskruispunten op te heffen;

 • -

  het dan ook wenselijk is om de uitritconstructie bij de aansluiting Waalstraat op de Merwedestraat te verwijderen;

 • -

  twee van de drie gelijkwaardige kruispunten worden voorzien van plateaus met attentieverhogende markering, waarmee de gelijkwaardigheid van de kruispunten wordt benadrukt;

 • -

  bij de aanpassing van het kruispunt van de Merwedestraat en de Maasstraat, de middengeleiders op de Maasstraat nabij het betreffende kruispunt worden verwijderd;

 • -

  de oprit naar het parkeerdek wordt voorzien van een uitritconstructie, zodat de voorrangssituatie op de kruising met de Merwedestraat wordt verduidelijkt, om zo veel mogelijk verkeersonveilige situaties te voorkomen;

 • -

  de uitritconstructie in de oprit naar het parkeerdek tevens dient als snelheidsremmende maatregel voor verkeer dat richting de kruising omlaag rijdt vanaf het parkeerdek;

 • -

  op de Spaarnestraat, tussen de aansluitingen met de Van Ostadestraat en de Lange Nieuwstraat, in de huidige situatie een eenrichtingsweg in noordelijke richting van kracht is;

 • -

  in verband met de extra parkeervraag en in het kader van herkenbaarheid parkeervakken worden ingericht op de Spaarnestraat tussen de aansluitingen met de Rijnstraat en de Lange Nieuwstraat;

 • -

  door de realisatie van deze parkeervakken de rijbaanbreedte van de Spaarnestraat wordt beperkt, waardoor het wenselijk is de eenrichtingsweg tussen de Rijnstraat en de Lange Nieuwstraat te handhaven;

 • -

  voor fietsverkeer in zuidelijke richting een eigen fietspad wordt gerealiseerd om conflicten met in- en uitparkerende voertuigen te voorkomen, en omdat uitparkerende voertuigen vanuit het parkeervak geen zicht hebben op tegemoetkomende fietsers wanneer deze op de rijbaan zouden rijden;

 • -

  gelet op de rijbaanbreedte van de Spaarnestraat en ter waarborging van de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen die aansluiten op de Spaarnestraat het wenselijk is om de eenrichtingsweg op de Spaarnestraat op te heffen tussen de aansluitingen met de Van Ostadestraat en de Rijnstraat;

 • -

  in de huidige situatie de aansluitingen van de Rijnstraat, de Ruysdaelstraat en de Van Ostadestraat op de Spaarnestraat zijn ingericht als voorrangskruispunten;

 • -

  het wenselijk is om kruispunten in 30 km zones gelijkwaardig in te richten, waarbij bestuurders voorrang moeten verlenen aan bestuurders van rechts;

 • -

  gelijkwaardige kruispunten passen in een verblijfsgebied;

 • -

  het dan ook wenselijk is om de drie voorrangskruispunten op te heffen;

 • -

  twee van de drie gelijkwaardige kruispunten worden voorzien van plateaus met attentieverhogende markering, waarmee de gelijkwaardigheid van de kruispunten wordt benadrukt;

 • -

  ten behoeve van de bevoorrading van de supermarkt een laad- en losruimte wordt gerealiseerd;

 • -

  om te voorkomen dat overig verkeer gebruik maakt van deze ruimte ter plaatse een geslotenverklaring wordt ingesteld waarvan leveranciers van de supermarkt zijn uitgezonderd;

 • -

  om te voorkomen dat verkeer de laad- en losruimte komende vanaf de Merwedestraat benadert ter plaatse een inrijdverbod wordt ingesteld;

 • -

  ter waarborging van de verblijfsfunctie en de gelet op de rijbaanbreedte van de Spaarnestraat het bestaande parkeerverbod aan de oostzijde van de weg tussen de aansluitingen met de Ruysdaelstraat en de Van Ostadestraat wordt opgeheven;

 • -

  op de Spaarnestraat tussen de Heerenduinweg en de Van Ostadestraat vrijliggende paden aanwezig zijn die zijn aangewezen als verplichte (brom)fietspaden;

 • -

  door het verschuiven van de grens van de 30 km/uur-zone deze vrijliggende paden deels worden opgeheven en worden vervangen door fietsstroken op de rijbaan van de Spaarnestraat;

 • -

  ter hoogte van de overgang van de 30 km/uur-zone de fietsstroken overgaan in vrijliggende paden aan beide zijden van de Spaarnestraat;

 • -

  bromfietsers binnen de bebouwde kom conform de principes van Duurzaam Veilig gebruik maken van de rijbaan;

 • -

  het dan ook wenselijk is om de betreffende vrijliggende paden aan te wijzen als verplichte fietspaden;

 • -

  tussen de Spaarnestraat en de Merwedestraat in het verlengde van de Rijnstraat een pad wordt gerealiseerd voor langzaam verkeer om de omrijdfactor te beperken;

 • -

  dit pad wordt aangewezen als voetpad, waarbij fietsers worden toegestaan;

 • -

  gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen strekken tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het verzekeren van de veiligheid op de weg en het waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • -

  geen van de belangen genoemd in artikel 2 van de WVW 1994 in het geding komen bij het uitvoeren van de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen;

 • -

  gelet op artikel 24 van het BABW overleg met de politie heeft plaatsgevonden over het onderstaande besluit.

Besluiten:

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen besluit:

 

 • 1.

  door middel van het plaatsen en verwijderen van verkeerborden A1 van bijlage 1 van het RVV 1990 met zonale toepassing als bedoeld in artikel 66 van het RVV 1990 een maximumsnelheid van 30 km/uur in te stellen op de volgende wegen:

  • 1.

   de Merwedestraat, tussen de aansluitingen met de Lange Nieuwstraat en de Maasstraat;

  • 2.

   de Maasstraat, tussen de aansluitingen met de Merwedestraat en de Spaarnestraat;

  • 3.

   de Spaarnestraat, tussen de overgang naar 30km/h op een punt van ongeveer 50 meter van de aansluiting met de Heerenduinweg en de Lange Nieuwstraat.

 • 2.

  door middel van het plaatsen van verkeersborden B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op de rijbaan, het instellen van een voorrangsregeling op de ontsluiting van het parkeerterrein op de Merwedestraat, zodanig dat bestuurders komende vanaf het parkeerterrein voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich op de Merwedestraat bevinden;

 • 3.

  door middel van het verplaatsen van verkeerbord C2 en het verwijderen van verkeerborden C2, C3, en C4 van bijlage 1 van het RVV 1990, het opheffen van de eenrichtingsweg, welke in de aangegeven richting is gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, op:

  • 1.

   de Merwedestraat, tussen de aansluiting met de zuidelijke inrit naar het parkeerterrein en de Maasstraat;

  • 2.

   de Spaarnestraat, tussen de kruispunten met de Rijnstraat en de Maasstraat;

 • 4.

  door middel van het plaatsen van verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990, het instellen van een eenrichtingsweg, welke in de aangegeven richting is gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, op de parkeerterreinen gelegen aan de zijde van de Merwedestraat;

 • 5.

  door middel van het plaatsen van verkeersbord C4 van bijlage 1 van het RVV 1990, het instellen van een eenrichtingsweg, welke in de aangegeven richting is gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, op de meest noordelijke kruising van de Merwedestraat met de ontsluiting van het parkeerterrein;

 • 6.

  door middel van het plaatsen van onderborden waarop ‘uitgezonderd fietsers’ (OB52) staat aangegeven, het uitzonderen van fietsers van het eenrichtingsverkeer op de volgende locaties:

  • 1.

   de Merwedestraat, tussen de aansluitingen met de Lange Nieuwstraat en de zuidelijke inrit naar het parkeerterrein;

  • 2.

   de Spaarnestraat, tussen de aansluitingen met de Rijnstraat en de Lange Nieuwstraat.

 • 7.

  door middel van het plaatsen van verkeersbord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, het aanwijzen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op de meest noordoostelijk gelegen parkeerplaats op het parkeerterrein;

 • 8.

  door middel van het verwijderen van verkeersborden B3, B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 alsmede de haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, het opheffen van de voorrangsregeling op de volgende locaties:

  • 1.

   het kruispunt van de Merwedestraat met de Rijnstraat;

  • 2.

   het kruispunt van de Merwedestraat met de Maasstraat;

  • 3.

   het kruispunt van de Spaarnestraat met de Maasstraat;

  • 4.

   het kruispunt van de Spaarnestraat met de Ruysdaelstraat;

  • 5.

   het kruispunt van de Spaarnestraat met de Rijnstraat.

 • 9.

  door middel van het plaatsen van verkeersborden G7 van bijlage 1 van het RVV 1990 met daaronder een onderbord waarop de tekst ‘fietsers toegestaan’, het aanwijzen van een voetpad op het pad gelegen tussen het kruispunt van de Merwedestraat met de Rijnstraat en het kruispunt van de Spaarnestraat met de Rijnstraat, en fietsers toe te staan gebruik te maken van dit pad;

 • 10.

  door middel van het verwijderen van verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990, het opheffen van het gebod voor bestuurders het bord te passeren aan de zijde die met de pijl op het bord staat aangegeven, op de volgende locaties:

  • 1.

   op de Maasstraat aan de westzijde van het kruispunt met de Merwedestraat;

  • 2.

   op de Maasstraat aan de oostzijde van het kruispunt met de Merwedestraat;

  • 3.

   op de Maasstraat aan de westzijde van het kruispunt met de Spaarnestraat.

 • 11

  door middel van het verwijderen van verkeersbord D4, het opheffen van het gebod voor bestuurders tot het volgen van de rijrichting die op het bord staat aangeven, op de Maasstraat aan de oostzijde van het kruispunt met de Merwedestraat;

 • 12

  door middel van het verwijderen van verkeersborden E1 van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief de onderborden die aangeven op welke weggedeelte de verkeersborden van toepassing zijn, het opheffen van het parkeerverbod aan de oostzijde van de Spaarnestraat, tussen de aansluitingen met de Heerenduinweg en de Ruysdaelstraat;

 • 13

  door middel van het verwijderen van verkeersborden G12a van bijlage 1 van het RVV, het opheffen van de verplichte fiets-/bromfietspaden op de vrijliggende paden op de Spaarnestraat tussen de Heerenduinweg en de Maasstraat;

 • 14

  door middel van het plaatsen van verkeerbord G11 van bijlage 1 van het RVV 1990, verplichte fietspaden de vrijliggende paden gelegen aan te wijzen tussen de Heerenduinweg en de grens van de in te stellen 30 km zone;

 • 15

  door middel van het plaatsen van verkeersbord C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord waarop de tekst ‘uitgezonderd leveranciers supermarkt’ staat weergegeven, het instellen van een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de inrit naar de loshaven voor de supermarkt vanaf de Spaarnestraat, waarvan leveranciers voor de supermarkt zijn uitgezonderd;

 • 16

  door middel van het plaatsen van verkeersbord C2 van bijlage 1 van het RVV 1990, het instellen van een inrijdverbod op de uitrit van de loshaven voor de supermarkt;

 • 17

  door middel van het plaatsen van verkeerborden G11 en G12 van bijlage 1 van het RVV 1990, het aanwijzen van een verplicht fietspad op het vrijliggende pad parallel en aan de westzijde van de Spaarnestraat gelegen, tussen de kruispunten met de Lange Nieuwstraat en de Rijnstraat;

 • 18

  door middel van het aanbrengen van een fietsstrook, als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990, het door middel van onderbroken strepen gemarkeerde gedeelte van de rijbaan waarop afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht, fietsstroken aan te wijzen op de Merwedestraat, tussen de kruispunten met Lange Nieuwstraat en de zuidelijk gelegen aansluiting naar het parkeerterrein;

 • 19

  door middel van het aanbrengen van een fietsstrook, als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990, het door middel van onderbroken strepen gemarkeerde gedeelte van de rijbaan waarop afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht, fietsstroken aan te wijzen aan beide zijden op de Spaarnestraat, tussen de aansluiting met de Van Ostadestraat en de overgang van en naar de vrijliggende fietspaden.

 

Burgemeester en wethouders van Velsen,

Namens deze,

S. Duin

Afdelingsmanager Openbare Werken

Bekendmaking van dit besluit geschiedt op de voorgeschreven wijze.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.