Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 8656Ruimtelijke plannen



Vaststelling bestemmingsplan Pesse, Dorpsstraat tussen 7 en 9, 2018

Logo Hoogeveen

Het college van B&W maakt bekend dat de gemeenteraad op 7 februari 2019 het bestemmingsplan Pesse, deelplan Dorpsstraat tussen 7 en 9, 2018, ongewijzigd heeft vastgesteld en heeft besloten geen exploitatieplan vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van één woning tussen Dorpsstraat 7 en Dorpsstraat 9 te Pesse mogelijk.

Inzage

De stukken liggen van 21 februari tot en met 3 april 2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel,  Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0118.2018BP8014003-VG01

Beroep/ verzoek voorlopige voorziening

Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit als u:

  • 1.

    een belanghebbende bent en aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest u tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroep heeft ingesteld, kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na het verstrijken van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat over dat verzoek is beslist.