Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Berg en DalStaatscourant 2019, 8147VerkeersbesluitenVerkeersbesluit carnaval Groesbeek optocht en activiteiten zondag

Logo Berg en Dal

Z-19-73493

Burgemeester en Wethouders van gemeente Berg en Dal

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Burgemeester en Wethouders van gemeente Berg en Dal;

OVERWEGENDE DE VOLGENDE ZAKEN:

Beschrijving van het gebied en achtergrond

In Groesbeek wordt jaarlijks de carnavalsoptocht gehouden. De optocht vindt plaats op de zondag van carnaval, van ca. 13:00 tot 17:00 uur. In 2019 valt dit op zondag 3 maart. De route loopt vanaf de Nieuweweg bij de kruising met de Stekkenberg, door het centrum van Groesbeek, tot de Bredeweg bij de kruising (rotonde) bij de Nieuwe Drulseweg. Voor de optocht is het gewenst om diverse straten tijdelijk af te sluiten voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers.

Daarnaast vinden er op en rond het Marktplein in Groesbeek festiviteiten plaats, waarvoor het gewenst is om de Dorpsstraat, tussen Spoorlaan en Kerkstraat, aanvullend op bovenstaande tijden, af te sluiten voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers van 11:00 tot 13:00 en van 17:00 tot 19:00 uur. Dit gedeelte van de Dorpsstraat is dan dus van 11:00 tot 19:00 uur afgesloten.

Beheer en onderhoud

De hieronder genoemde straten waar verkeersmaatregelen nodig zijn voor het rijden van de optocht, voor de opstelruimte en afvloeiroute voor de wagens, en voor het op de juiste plek tegenhouden en omleiden van het verkeer, zijn in eigendom, en tevens in beheer en onderhoud bij de gemeente Berg en Dal. Het gaat om de volgende straten:

1. Nieuweweg, tussen Maldensebaan en de kruising met de Zevenheuvelenweg aan de zuidkant van de Nieuweweg;

2. Maldensebaan, tussen Nieuweweg en Stekkenberg;

3. Stekkenberg, tussen Maldensebaan en Burgemeester Ottenhofstraat;

4. Burgemeester Ottenhofstraat, tussen Stekkenberg en Dorpsstraat;

5. Dorpsstraat, tussen Burgemeester Ottenhofstraat en Pannenstraat;

6. Pannenstraat, tussen Dorpsstraat en Mooksebaan;

7. Herwendaalseweg, tussen Mooksebaan en Bredeweg;

8. Bredeweg, tussen Herwendaalseweg en Nieuwe Drulseweg.

Functie van de weg

De bedoelde delen van de Nieuweweg, Herwendaalseweg en Bredeweg maken onderdeel van de doorgaande wegenstructuur van Groesbeek. Het betreffen wegen binnen de bebouwde kom met de categorisering ‘Gebiedsontsluitingsweg’krachtens het onderdeel ‘categorisering wegennet’ in de Integrale mobiliteitsvisie gemeente Berg en Dal 2016-2022. Deze wegen hebben voornamelijk een functie voor doorgaand verkeer vanuit Groesbeek van/naar respectievelijk Nijmegen en Heilig Landstichting aan de noordkant, en Bredeweg, Milsbeek en Gennep aan de zuidkant.

De bedoelde delen van de Dorpsstraat en Pannenstraat maken onderdeel uit van de hoofdroute die het centrum van Groesbeek ontsluit. Het betreffen wegen binnen de bebouwde kom met de categorisering ‘Erftoegangsweg+’ krachtens de eerdere genoemde categorisering van het wegennet. Deze wegen hebben voornamelijk een functie voor bestemmingsverkeer in het centrum van Groesbeek en in de omliggende straten/buurten. In zekere mate worden deze wegen in de praktijk ook gebruikt door doorgaand verkeer door Groesbeek, alhoewel de voorkeursroute hiervoor de rondweg rond Groesbeek is.

De bedoelde delen van de Stekkenberg en Burgemeester Ottenhofstraat maken onderdeel uit van de parallelstructuren die mede het centrum van Groesbeek ontsluiten. Het betreffen wegen binnen de bebouwde kom met de categorisering ‘Erftoegangsweg+’ krachtens de eerdere genoemde categorisering van het wegennet. Deze wegen hebben voornamelijk een functie voor het ontsluiten van de straten en buurten aan de noordkant van Groesbeek. In mindere mate hebben deze wegen ook een functie voor bestemmingsverkeer van/naar het centrum van Groesbeek en voor doorgaand verkeer door Groesbeek.

Beschrijving weggedrag

De genoemde wegen zijn normaal gesproken te berijden voor zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers.

Gevolgen van het huidige weggedrag

De doorgang van het bedoelde verkeer is onwenselijk op het moment dat de carnavalsoptocht en de carnavalsfestiviteiten in het centrum van Groesbeek plaatsvinden. Dit omdat het evenement anders niet op een ongestoorde en veilige manier kan plaatsvinden.

De gewenste maatregelen

Gezien het bovenstaande achten wij het wenselijk om de eerder genoemde weggedeelten jaarlijks op de zondag van carnaval (in 2019 op zondag 3 maart) tussen 13:00 en 17:00 uur in beide richtingen af te sluiten voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers.

Aanvullend daarop is het wenselijk om het gedeelte van de Dorpsstraat tussen Spoorlaan en Kerkstraat jaarlijks op de zondag van carnaval (in 2019 op zondag 3 maart) ook tussen 11:00-13:00 uur en tussen 17:00-19:00 uur in beide richtingen af te sluiten voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers. Dit gedeelte wordt dan dus afgesloten tussen 11:00 en 19:00 uur.

Deze afsluitingen kunnen gebeuren door het plaatsen van de verkeersborden C1 (geslotenverklaring) uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

Wettelijke belangen

Deze maatregel genomen wordt genomen in het belang van:

het verzekeren van de veiligheid op de weg, zoals genoemd in artikel 2, lid 1, sub a van de WVW 1994.

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer, zoals genoemd in artikel 2, lid 2, sub a van de WVW 1994.

voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden, zoals genoemd in artikel 2, lid 2, sub b van de WVW 1994.

Horen betrokkenen en afweging belangen

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de daartoe gemandateerde verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost-Nederland, afdeling DROS, werkzaam binnen het district Gelderland-Zuid. De verkeersadviseur heeft positief geadviseerd.

Door de afsluiting van de genoemde wegen zijn diverse wegen en buurten in Groesbeek tijdelijk slechter bereikbaar.

De gemeente hecht groot belang aan het plaatsvinden van deze en andere jaarlijks terugkerende maatschappelijke evenementen. We maken dan ook de afweging dat de plaatselijke en tijdelijke verminderde bereikbaarheid van diverse straten en buurten in Groesbeek minder zwaar weegt dan de doorgang van dit evenement.

Legitimiteit

Burgemeester en Wethouders van gemeente Berg en Dal zijn gemachtigd tot het nemen

van dit besluit ingevolge artikel 15 en artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994.

Daarnaast is artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer van toepassing.

 

B e s l u i t e n :

I. de hieronder genoemde weggedeelten jaarlijks op de zondag van carnaval (in 2019 op zondag 3 maart) tussen 13:00 en 17:00 uur in beide richtingen af te sluiten voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers, door het plaatsen van verkeersbord C1 (geslotenverklaring) uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Het gaat om de volgende weggedeelten, genummerd 1 t/m 7.

1. Nieuweweg, tussen Maldensebaan en de kruising met de Zevenheuvelenweg aan de zuidkant van de Nieuweweg;

2. Maldensebaan, tussen Nieuweweg en Stekkenberg;

3. Stekkenberg, tussen Maldensebaan en Burgemeester Ottenhofstraat;

4. Burgemeester Ottenhofstraat, tussen Stekkenberg en Dorpsstraat;

5. Dorpsstraat, tussen Burgemeester Ottenhofstraat en Pannenstraat;

6. Pannenstraat, tussen Dorpsstraat en Mooksebaan;

7. Herwendaalseweg, tussen Mooksebaan en Bredeweg;

8. Bredeweg, tussen Herwendaalseweg en Nieuwe Drulseweg.

II. in aanvulling op het eerste punt, het gedeelte van de Dorpsstraat tussen Spoorlaan en Kerkstraat, jaarlijks op de zondag van carnaval (in 2019 op zondag 3 maart) tussen 11:00-13:00 uur en tussen 17:00-19:00 uur in beide richtingen af te sluiten voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers, door het plaatsen van verkeersbord C1 (geslotenverklaring) uit bijlage I van het RVV 1990.

Hoogachtend,Namens het college van burgemeester en wethouders,

G. Kwant

Manager afdeling Openbare Ruimte

Reageert u op deze brief? Vermeld dan altijd het zaaknummer.

N.B.:

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons worden ingediend. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kunt u tevens – indien onverwijlde spoed dat vereist – tegen betaling van griffierechten een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

U kunt ook digitaal beroep instellen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.