Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PapendrechtStaatscourant 2019, 8001OverigBekendmaking ontwerp onttrekkingsbesluit fietsverbinding oostzijde Burgemeester Keijzerweg tussen Noordhoek en Hogendijk

Logo Papendrecht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 5 februari 2019 het ontwerp onttrekkingsbesluit fietsverbinding oostzijde Burgemeester Keijzerweg tussen in de zin van de Wegenwet hebben vastgesteld. Dit ontwerpbesluit ligt voor een ieder ter inzage alvorens het besluit voor definitieve vaststelling aan het college wordt voorgelegd.

In 2015 is er aan de zuid- en-westzijde van de Burgemeester Keijzerweg een twee richtingenfietspad aangelegd. Dit fietspad maakt deel uit van de snelfietsroute F15. Door de aanleg van dit fietspad vinden er minder oversteekbewegingen plaats. Hierdoor is de verkeersveiligheid en doorstroming op dit deel van de Burgemeester Keijzerweg verbeterd. Een eenzijdig fietspad aan de noord- en oostzijde is hierdoor overbodig en werkt verkeerd verkeersgedrag in de hand.

Inzagetermijn

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 13 februari 2019 zes weken (t/m 27 maart 2019) voor een ieder tijdens de openingsuren van het gemeentehuis ter inzage bij de receptie.

Reactiemogelijkheden

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan gedurende bovengenoemde termijn een ieder, schriftelijk, een zienswijze over het ontwerpbesluit indienen. Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Papendrecht, postbus 11, 3350 AA Papendrecht o.v.v. zienswijze onttrekkingsbesluit fietsverbinding oostzijde BK-weg. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerp deze betrekking heeft.

Vervolg

Het college stelt het definitieve onttrekkingsbesluit in het kader van de Wegenwet vast.

Gemeente Papendrecht

Afdeling Beheer en Uitvoering