Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeusdenStaatscourant 2019, 7573OverigGEWIJZIGDE PUBLICATIE (in de eerdere publicatie ontbrak de termijn waarbinnen zienswijzen kunnen worden ingediend

Logo Leusden

Burgemeester en wethouders van Leusden maken bekend dat vanaf 12 februari 2019 het ontwerp verkeersbesluit ‘verkeersmaatregelen Bavoortseweg’ ter inzage ligt.

Burgemeester en wethouders van Leusden:

Ontwerp verkeersbesluit verkeersmaatregelen Bavoortseweg L 198711

INLEIDING

Bevoegdheid:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.

  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • 2.

  Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken. 

  Procedure

   

  Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de politie (district Midden-Nederland). Deze heeft geen bedenkingen tegen instelling van dit verkeersbesluit.

   

  Motivering

   

  Het merendeel van de Leusdense sportverenigingen is op/langs de Bavoortseweg gehuisvest.

  Langs deze weg liggen ook diverse parkeerterreinen om in de parkeervraag van de sportactiviteiten te kunnen voorzien. Op doordeweekse dagen is de parkeervraag vele malen kleiner dan het aanbod. Tijdens de weekeinden is de situatie totaal anders; op sommige momenten is het dan vrij lastig en soms zelf onmogelijk om hier een vrije parkeerplaats te vinden.

   

  Om het parkeren in goede banen te leiden is de Bavoortseweg op 12 februari 2014 als parkeerverbodzone aangewezen. Bij beide entrees van de Bavoortseweg (ter hoogte van de Burg. Van der Postlaan en bij de Zuiderinslag) zijn parkeerverbodzoneborden geplaatst.

   

  De indruk bestaat dat lang niet alle weggebruikers de betekenis van dit bord kennen (of deze borden over het hoofd zien). Ook op de momenten waarin er nog wel voldoende vrije parkeerplaatsen zijn wordt namelijk regelmatig buiten de aangegeven vakken geparkeerd. Om dit oneigenlijk gebruik te voorkomen zijn op diverse plaatsen in de wegbermen palen geplaatst. Desondanks wordt er nog steeds in de wegbermen geparkeerd.

   

  In combinatie met het bestaande tweerichtingsverkeer leidt dit regelmatig tot opstoppingen en daaruit voortvloeiende verkeersonveilige situaties.

  De Bavoortseweg heeft geen voorzieningen voor langzaam verkeer. De langs de rijbaan aangebrachte fietssuggestiestroken hebben immers geen wettelijke status. Dit houdt dus in dat bezoekers van het sportpark die hun auto in de directe omgeving hebben neergezet, via de rijbaan van/naar hun bestemming moeten lopen. In combinatie met de huidige verkeerscirculatie kan dit tot problemen leiden. Met name fietsers en voetgangers kunnen in deze chaotische situaties in de verdrukking komen. Maar ook de bereikbaarheid van de hulpdiensten komt in toenemende mate onder druk te staan. In spoedeisende gevallen kan dit fatale gevolgen hebben.

  Uit oogpunt van verkeersveiligheid en ter bevordering van het doelmatig gebruik van de Bavoortseweg is het meer dan gewenst de verkeerscirculatie aan te passen.

   

  Dit willen wij doen door het instellen van eenrichtingsverkeer voor motorvoertuigen (auto’s en motorfietsen) op het weggedeelte tussen de Burg. Van der Postlaan en de Zuiderinslag. De verplichte rijroute loopt dan van noord naar zuid. Dit betekent dat motorvoertuigen via de Burg. Van der Postlaan de Bavoortseweg moeten inrijden om deze weg weer via de Zuiderinslag te verlaten.

  De breedte van het betreffende gedeelte van de Bavoortseweg varieert hier tussen de 5,10 en 5,30 meter.

   

  De instelling van eenrichtingsverkeer biedt de mogelijkheid om ook de positie van de voetgangers en fietsers te verbeteren. Dit willen wij realiseren door langs weerszijden van de rijbaan rode fietsstroken aan te leggen met een breedte van 1,25 meter. Bij een keuze voor eenrichtingsverkeer hoeven auto’s niet uit wijken voor tegemoetkomend autoverkeer. Dit houdt tevens in dat auto’s geen gebruik van de fietsstrook hoeven te maken. Om de fietsers extra bescherming te bieden wordt daarom voorgesteld om tussen fietsstroken en de rijbaan een doorgetrokken witte streep aan te brengen (met uitzondering van die weggedeelten waarlangs parkeerplaatsen zijn gesitueerd.

  Bij afwezigheid van een voetpad mogen deze fietsstroken ook door voetgangers worden gebruikt.

   

  Om de beschikbare parkeerfaciliteiten langs de oostzijde van de Bavoortseweg zo optimaal mogelijk te kunnen benutten geldt het eenrichtingsverkeer alleen voor de ‘hoofdrijbaan’ van de Bavoortseweg. Op de aan/langs deze weg gelegen parkeerterreinen geldt deze regel dus niet.

  Om misverstanden te voorkomen worden bij de uitgangen van deze terreinen borden geplaatst waarop duidelijk is aangegeven wat de verplichte rijrichting is. Aanvullend hierop willen wij ook op de rijbaan witte pijlen aanbrengen die de verplichte rijrichting aangeven.

   

  Deze maatregelen zijn in goed overleg met de sportverenigingen en ondernemingen die op/langs de Bavoortseweg zijn ‘gehuisvest’ voorbereid.

   

  Verder zijn met de verenigingen afspraken gemaakt om het parkeren, met name tijdens de piekmomenten, in goede banen te leiden. Insteek is om gezamenlijk te werken aan het voorkomen van parkeerexcessen.

   

  Op dit moment geldt op de Bavoortseweg een maximum-snelheid van 50 km-uur. De Bavoortseweg heeft feitelijk geen functie als ontsluitingsweg voor autoverkeer. Nagenoeg al het autoverkeer dat van deze weg gebruik maakt heeft hier een herkomst of bestemming.

  Gelet op het karakter en het gebruik van deze weg vinden wij het wenselijk de toegestane maximum-snelheid op deze weg te verlagen naar 30 km-uur. N.B. Ter hoogte van de kruising met de Duikersluis ligt al een verkeersplateau.

   

  Met dit verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

 • 1.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers

 • 3.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan .

B E S L U I T E N :

 

Op grond van voorgaande overwegingen zijn wij tot het besluit gekomen om:

 

 • 1.

  door het plaatsen van borden model C2, C3 en C4 uit Bijlage 1 bij het RVV 1990 eenrichtingsverkeer in te stellen op de Bavoortseweg (gedeelte tussen de Burg. Van der Postlaan en de Zuiderinslag);

 • 2.

  door model van onderborden kenbaar te maken dat deze maatregel niet van toepassing is voor (brom)fietsers;

 • 3.

  langs weerzijden van het onder 1 bedoelde weggedeelte rode fietsstroken, als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990, aan te brengen met een breedte van 1,25 meter.

 • 4.

  door het plaatsen van borden model A1 uit Bijlage 1 van het RVV 1990 kenbaar te maken dat de toegestane maximum-snelheid op de Bavoortseweg 30 km-uur is.  

   

  Inwerkingtreding

  Dit besluit treedt in werking op ------- 2019.

   

  Bekendmaking

  Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant  en op www.leusden.nl.

    

  Leusden, --  2019

 

Het college van de gemeente Leusden,

   

H.W. de Graaf-Koelewijn G.J. Bouwmeester

directeur-secretaris, burgemeester,

   

Ter inzage termijn

Het ontwerp verkeersbesluit en het daarop betrekking hebbende advies van de politie liggen met ingang van dinsdag 12 februari tot en met maandag 25 maart 2019 ter inzage.

 

Zienswijzen

Gedurende de hierboven genoemde termijn kan iedereen bij het college van Leusden, naar keuze mondeling of schriftelijk, zienswijzen omtrent het ontwerp verkeersbesluit kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden toegestuurd aan de gemeente Leusden, afdeling Beleid, Postbus 150, 3830 AD Leusden. Voor het mondeling overbrengen van zienswijzen kan, tot drie werkdagen vóór afloop van de termijn van terinzagelegging telefonisch via nummer 14033 een afspraak worden gemaakt met de afdeling Beleid.

 

U kunt uw schriftelijke zienswijzen ook e-mailen naar gemeente@leusden.nl o.v.v. ‘zienswijze ontwerp verkeersbesluit Bavoortseweg’. Vergeet daarbij niet uw naam en adresgegevens te vermelden. Een per e-mail ontvangen zienswijze wordt op dezelfde manier behandeld als een per post ontvangen zienswijze. De afhandeltermijn is daardoor langer dan gebruikelijk voor een e-mailbericht.