Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wijk bij DuurstedeStaatscourant 2019, 7315VerkeersbesluitenVerkeersbesluit, aanwijzen voetpad, Maleborduurstraat tussen Achterstraat en Markt, Wijk bij Duurstede

Logo Wijk bij Duurstede

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede

Gelet op:

 • -

  artikel 15 lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • -

  artikel 18, lid 1, onder d van de WVW 1994 in gevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • -

  de ‘Mandaatregeling gemeente Wijk bij Duurstede’ van 30 augustus 2016, waarbij het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan de teamleider van team Dienstverlening of team Leefomgeving;

 • -

  artikel 2 van de WVW 1994;

 

Overwegende:

 • -

  dat van de exploitanten van de horecagelegenheden een de Maleborduurstraat het verzoek is ontvangen fietsen op de Maleborduurstraat te verbieden gedurende het terrassenseizoen

 • -

  dat fietsen op de Maleborduurstraat tijdens het terrassenseizoen regelmatig leidt tot conflicten en onveilige situaties;

 • -

  dat buiten het terrassenseizoen fietsen op de Maleborduurstraat geen problemen oplevert;

 • -

  dat aan dit verkeersbesluit de volgende belangen, als bedoeld in artikel 2 van de WVW1994 ten grondslag liggen:

  • -

   het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • -

   het beschermen van weggebruikers en passagiers;:

 • -

  dat op 16 januari 2019 overeenkomstig artikel 24a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) overleg is gepleegd met de verkeerscoördinator van het politiekorps Midden Nederland, District Oost;

 • -

  dat deze verkeerscoördinator namens de korpschef positief heeft geadviseerd op onderstaande verkeersmaatregel;

 • -

  dat de Maleborduurstraat in beheer en onderhoud is van de gemeente Wijk bij Duurstede

 

Besluiten:

 

 • I

  door het verwijderen van bord G13 met onderbord “dus niet brommen”, volgens bijlage 1 van het RVV 1990 op de Maleborduurstraat bij respectievelijk de Markt en de Achterstraat, de aanwijzing tot onverplicht fietspad in te trekken;

   

 • II

  Door het aanbrengen van bord G7 op de Maleborduurstraat bij respectievelijk de Markt en de Achterstraat, de Maleborduurstraat aan te wijzen tot voetpad;

   

 • III

  Door het aanbrengen van een onderbord met de tekst tussen 31 oktober en 1 maart fietsen toegestaan, fietsen buiten het terrassenseizoen te gedogen;

   

 • IV

  een en ander overeenkomstig met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening 2019-40429

   

 • V

  overeenkomstig het gestelde in artikel 26 van het BABW dit besluit ter openbare kennisgeving te brengen door publicatie in de Staatscourant.

 

Wijk bij Duurstede, 28 Januari 2019

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

  

Pieter Zwaan

Teamleider Leefomgeving

 

Bezwaar- of beroepsclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons indienen. Het bezwaarschrift moet worden geadresseerd aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede,

ter attentie van team Mens & Middelen, cluster Juridische Zaken, Postbus 83,

3960 BB, Wijk bij Duurstede. Het verkeersbesluit treedt in werking na bekendmaking. Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Om opschorting te bereiken kunt u gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de Voorzieningenrechter. De schorsing moet wel spoedeisend zijn. Het verzoekschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U dient er rekening mee te houden dat u bij de rechtbank griffierecht verschuldigd bent.

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u de website www.rijksoverheid.nl

raadplegen, waar onder de kop ‘Documenten en publicaties/brochures’ de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ te vinden is.

  

Meer informatie 

Dit verkeersbesluit is bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en Wijkse Courant. Het verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt vanaf de publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis.