Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierStaatscourant 2019, 7174OverigBekendmaking vaststelling Projectplan Kadeverbetering Alkmaardermeer Stedelijk

Logo Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Op 27 november 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het projectplan Kadeverbetering Alkmaardermeer Stedelijk vastgesteld.

Projectplan

Het projectplan voorziet in het uitvoeren van diverse werkzaamheden zoals onder andere het plaatselijk ophogen van de aanwezige waterkering en straatwerk, het aanbrengen of wijzigen van beschoeiingen en/of damwanden en coupure. En het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden ten behoeve van dit projectplan. Uit de m.e.r.-beoordeling is gebleken dat er geen sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag na die van het verschijnen van deze bekendmaking.

Inzage

Het besluit (projectplan) en de bijlagen zijn met ingang van de datum van verschijning van deze publicatie in te zien. U kunt de stukken inzien door de bij deze elektronische bekendmaking gevoegde bijlage(n) te openen. Kijk hiervoor links op deze pagina onder ‘Externe bijlagen’.

Beroep

Belanghebbenden kunnen met ingang van de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende een periode van zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt alleen beroep instellen bij de bestuursrechter wanneer u eerder een zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht of als u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze over het ontwerpbesluit heeft ingediend.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste naam en adres van de indiener, dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep, bevatten. Als u beroep instelt moet u griffierecht betalen.

Het beroep schorst niet de werking van het besluit. Als u wilt dat het besluit wordt geschorst kunt u zich richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank met een verzoek om voorlopige voorziening.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer H. van der Kwast, telefoonnummer 072-582 8282.