Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2019, 71730VerkeersbesluitenNr. 818863- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Logo Alkmaar

Besluit tot het vaststellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

 

 

DE UNITMANAGER BURGERZAKEN;

 

overwegende

 

dat een inwoner een aanvraag hebben gedaan om in de nabijheid van de woning een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te realiseren;

dat uit onafhankelijk medisch onderzoek is gebleken dat de aanvrager zodanige beperkingen heeft dat de aanvrager recht heeft op en in bezit is van een Europese gehandicaptenparkeerkaart;

dat de aanvrager niet beschikt over eigen parkeerruimte en daarom is aangewezen op openbare parkeergelegenheden;

dat de inwilliging van het verzoek het algemeen verkeersbelang niet in de weg zal staan;

dat het in verband met voorgaande overwegingen wenselijk is om een gehandicaptenparkeerplaats in te stellen in de nabijheid van de woning van aanvrager en wel op de parkeerplaats voor de woning aan de Trompstraat 62;

 

dat dit mogelijk is door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, welke aanduidt een parkeerplaats voor een motor- of invalidenvoertuig, die door of ten behoeve van het vervoer van invaliden wordt gebruikt en tevens een parkeerverbod voor andere voertuigen aangeeft;

 

dat de gehandicaptenparkeerplaats voor aanvrager gereserveerd kan worden door een onderbord te plaatsen met kenteken van het voertuig waarvoor de parkeerplaats is bedoeld;

 

dat over deze verkeersmaatregel overleg is gevoerd met de politie ingevolge artikel 24 van het BABW 1990;

dat bedoelde weg gelegen is binnen de gemeentegrens van Alkmaar en bij deze gemeente in beheer en onderhoud is;

 

gelet artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

gelet op de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders tot het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit, zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994, door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan is de unitmanager Burgerzaken;

 

 

b e s l u i t namens burgemeester en wethouders van Alkmaar:

Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van de Trompstraat 62

door het plaatsen van een bord model E6 (RVV 1990 bijlage 1) voorzien van een onderbord met daarop het kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij/ten behoeve van de aanvrager.

 

Bovenstaande conform de bij dit besluit behorende tekening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkmaar,24-12-2019

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar,

namens deze,

J. Duvekot ,

i.o Unitmanager Publiekszaken

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR.

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant. Omdat dit verkeersbesluit is genomen in het kader van een heroverweging als bedoeld in artikel 7:11 van de Algemene wet bestuursrecht, kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van bekendmaking in beroep komen bij de rechtbank Noord-Holland, afdeling Publiekrecht, sectie Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.