Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalStaatscourant 2019, 71367VerkeersbesluitenGemeente Leudal - Tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. de aanleg van het fietspad Heldenseweg in Neer

Logo Leudal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal

 

 

 

 

 

Verkeersbesluit nr. TVB.2019/101

 

Bevoegdheid

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: Wvw 1994) is het dagelijks bestuur van de gemeente Leudal bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Op grond van het Mandaat-, volmacht- en machtingsbesluit gemeente Leudal d.d. 13 maart 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan E.T.M. Janssen, teamleider Projectbureau Ruimte. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Leudal.

 

Gelet op

Artikel 15 lid 1 van de Wvw 1994, op grond waarvan de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit geschiedt.

 

Artikel 12 BABW, op grond waarvan het plaatsen of verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit geschiedt.

 

Artikel 14 BABW, op grond waarvan de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht.

 

Artikel 37 BABW op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen voor de in artikel 34 BABW bedoelde tijdelijke plaatsingen en tijdelijke maatregelen welke zich regelmatig voordoen.

 

Gelet op artikel 2 Wvw 1994 strekt de in dit besluit genoemde verkeersmaatregel tot:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Langs de Heldenseweg in Neer tussen de provinciale weg N273 (Napoleonsweg) en N562 (Heldensedijk) voorzieningen worden gerealiseerd voor fietsers en bromfietsers.

 

Op het gedeelte tussen de N273 (Napoleonsweg) en de bebouwde kom grens van Neer vindt tevens asfaltonderhoud plaats.

 

De werkzaamheden zullen in 2 fases worden uitgevoerd, namelijk:

Fase 1: werkzaamheden vanaf de N562 (Heldensedijk) tot aan Hoven

Fase 2: werkzaamheden vanaf de N273 (Napoleonsweg) tot 100 meter voorbij de kruising met Hoven (dus incl. de kruising Hoven-Heldenseweg).

 

Om deze werkzaamheden zo veilig mogelijk uit te kunnen voeren, is gekozen voor een volledige afsluiting van de betreffende fase die in uitvoering is.

 

De planning van afsluiting is voorlopig vastgesteld op:

Fase 1: vanaf 6 januari 2020 tot en met 29 maart 2020

Fase 2: vanaf 10 februari 2020 tot en met 26 april 2020.

Deze data kunnen nog wijzigen in verband met weersomstandigheden of nog niet voorziene omstandigheden.

 

De afsluiting van de Heldenseweg in Neer heeft invloed op het verkeer van en naar omliggende kernen, zoals Helden/Meijel en Haelen/Kessel.

Verder heeft de afsluiting invloed op de bereikbaarheid van de aan de Heldenseweg gelegen percelen.

 

Fietsers/bromfietsers kunnen wel door het afgesloten gedeelte van de Heldenseweg.

 

De werkzaamheden gaan hinder met zich meebrengen voor weggebruikers, omwonenden en bedrijven in de vorm van werkzaamheden op de route naar hun woning of bedrijf. Tijdens alle fasen blijft de bereikbaarheid wel gewaarborgd. Er zal enige hinder en ongemak ontstaan. Men zal er dus rekening mee moeten houden dat de reistijd langer of de bereikbaarheid minder kan worden.

 

Het treffen van een verkeersmaatregel is een normale maatschappelijke ontwikkeling waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven.

 

De aannemer van deze werkzaamheden heeft of zal nog met aanliggende bedrijven, omwonenden en de nood- en hulpdiensten overleggen.

 

De onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Leudal.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Limburg.

 

Gelet op artikel 25 van het BABW is overleg gepleegd door de aannemer met de gemeente Peel en Maas en met de provincie Limburg.

 

Overige direct belanghebbenden (hulpdiensten, aanliggende bedrijven en aanwonenden) zijn of worden door de aannemer geïnformeerd.

 

Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en is voor een ieder in te zien op de website van de Staatscourant.

 

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om:

 • 1.

  door plaatsing van bord C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord “Uitgezonderd fietsers/bromfietsers” een tijdelijke verkeersmaatregel te treffen in verband met de aanleg van het fietspad langs de Heldenseweg in Neer, tussen de N562 (Heldensedijk) en Hoven.

 • 2.

  te bepalen dat de onder “1” bedoelde tijdelijke verkeersmaatregelen gelden van maandag 6 januari 2020 tot en met 29 maart 2020 of zoveel korter dan wel langer dan noodzakelijk is.

 • 3.

  door plaatsing van bord C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord “Uitgezonderd fietsers/bromfietsers” een tijdelijke verkeersmaatregel te treffen op de Heldenseweg in Neer, vanaf de N273 (Napoleonsweg) tot 100 meter voorbij de kruising met Hoven, in verband met het asfaltonderhoud en de aanleg van fietsstroken op de Heldenseweg.

 • 4.

  te bepalen dat de onder “3” bedoelde tijdelijke verkeersmaatregelen gelden van maandag 10 februari 2020 tot en met 26 april 2020 of zoveel eerder dan wel later en zoveel korter dan wel zoveel langer dan noodzakelijk.

 • 5.

  de verkeersmaatregelen tevens vast te hebben gelegd op bijbehorende tekeningen ENI.19.1036.1 en ENI.19.1036.2. Deze tekeningen zijn als bijlage bij dit verkeersbesluit bijgevoegd.

 • 6.

  de verkeersborden en/of dranghekken met verkeersborden voor de tijdelijke verkeersmaatregelen dienen door of namens de aannemer van deze werkzaamheden te worden geplaatst, zoals aangegeven op de bijgevoegde tekening. Tussentijds dienen er door de aannemer controles plaats te vinden of de borden nog goed staan.

 • 7.

  de bekendmaking van dit verkeersbesluit te laten geschieden door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 

Heythuysen, 23 december 2019

Burgemeester en wethouders van Leudal

Namens dezen,

 

 

 

E.T.M. Janssen

Teamleider Projectbureau Ruimte

 

Bijlage

- Tekening ENI.19.1036.1 en ENI.19.1036.2 behorend bij dit besluit

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen het besluit staat bezwaar open. U kunt contact opnemen met M. Smeets tel. 0475-859000 als u meer wilt weten over het besluit of als het besluit onduidelijk is. Indien u het niet eens bent met de inhoud van het besluit, kunt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Leudal, postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen.

 

Het bezwaarschrift bevat tenminste:

- De naam en het adres van de indiener(s)

- De datum van het bezwaarschrift

- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; u kunt ook een kopie van dit besluit toevoegen

- De gronden van het bezwaar (motivering)

- Uw handtekening

 

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op www.rechtspraak.nl.