Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2019, 71248Ruimtelijke plannenVastgestelde hogere waarden, wijzigingsplan Zwanenburg 1e wijziging en verleende omgevingsvergunning Wilgenlaan 49 tot en met 59B in Zwanenburg 

Logo Haarlemmermeer

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat zij het volgende hebben besloten:

 • 1.

  het vaststellen van hogere waarden voor het wijzigingsplan Zwanenburg 1e wijziging op 17 december 2019 op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder;

 • 2.

  het vaststellen van het wijzigingsplan Zwanenburg 1e wijziging met planidentificatie

  NL.IMRO.0394.WPGzwbzwanenb1ewyz-C001 op 17 december 2019 op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening;

 • 3.

  het verlenen van de omgevingsvergunning Wilgenlaan 49 tot en met 59B in Zwanenburg met planidentificatie NL.IMRO.0394.OGVzwbwilgen49-C001 op 19 december 2019 op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

  De voorbereiding en bekendmaking van deze besluiten vinden gecoördineerd plaats zoals bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening.

   

  Er is één zienswijze ingediend tegen de ontwerpbesluiten. De ontwerpbesluiten zijn ongewijzigd vastgesteld. Alleen de onderbouwing van het besluit is op onderdelen aangepast en aangevuld.  

   

  Het plan

  Het plangebied bevindt zich aan de huidige Wilgenlaan 47A tot en met 53 in Zwanenburg.

  De besluiten voor het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning maken de bouw en het gebruik van elf eengezinswoningen, acht appartementen en het omzetten van twee bestaande bedrijfswoningen aan de Wilgenlaan 49 en 51 naar burgerwoningen mogelijk.

  De hogere grenswaarden zijn vastgesteld omdat uit akoestisch onderzoek blijkt dat door het wegverkeerslawaai op de Wilgenlaan op de gevels van de nieuw te bouwen woningen een hogere geluidsbelasting optreedt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder. De geluidsbelasting door het wegverkeerslawaai bedraagt maximaal 53 dB. De toepassing van bron-, overdracht- en gevelmaatregelen blijkt niet mogelijk en er wordt voldaan aan de ontheffingsgronden zoals genoemd in artikel 110a lid 5 van de Wet geluidhinder.

   

  Postcode: 1161 JK

   

  Inzien

  Alle stukken liggen ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp, Raadhuisplein 1. Het raadhuis is open van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur. Op afspraak zijn de stukken in te zien. Een afspraak hiervoor maakt u via 0900-1852.

  Ook digitaal kunt u stukken over de besluiten voor het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning inzien. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan, het wijzigingsplan zelf en de bijbehorende stukken staan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.haarlemmermeer.nl/ro. Het besluit tot verlening van de vergunning en de daarbij behorende stukken vindt u ook op die websites en daarnaast nog op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied loket.odnzkg.nl(onder Bekendmakingen, gemeente Haarlemmermeer, Gecoördineerd, uitgebreide procedure, vergunning verleend).

   

  De terinzagelegging begint op 31 december 2019 en duurt zes weken.

   

  Beroep, Crisis- en herstelwet

  De genomen besluiten worden op grond van artikel 8.3 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening als één besluit aangemerkt voor het instellen van beroep.

  Binnen de zes weken waarin de stukken ter inzage liggen kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

  a. belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en

  b. belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

   

  Het beroep richt u schriftelijk aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

  State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag, of digitaal via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Digitaal beroep instellen is alleen mogelijk voor burgers. Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

  De besluiten maken de bouw van meer dan elf woningen mogelijk. Daarom is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat het recht om in beroep te gaan is ingeperkt (hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet). De beroepsgronden moeten in het beroepschrift zelf staan. Het aanvullen van deze gronden na afloop van de beroepstermijn is niet mogelijk. Verder behandelt de Raad van State eventuele beroepen versneld omdat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

   

  Inwerkingtreding

  De besluiten treden in werking op de dag na afloop van de genoemde termijn van terinzagelegging. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Degenen die beroep hebben ingesteld, kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Als het verzoek om voorlopige voorziening tijdens de beroepstermijn is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

  Voor het in behandeling nemen van het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.