Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2019, 71247Ruimtelijke plannenInspraak voorontwerp bestemmingsplan Koelmalaan 310, Alkmaar

Logo Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan Koelmalaan 310, Alkmaar gereed is voor inspraak.

Gebied

Het plangebied wordt begrensd door de Koelmalaan, de Lorreinenlaan, de Bestevaerstraat en de Ringweg van Alkmaar, de N242. Aan de oostzijde, nabij de rotonde waar vandaan de Ring wordt bereikt, grenst het gebied aan de Bestevaerstraat. De Bestevaerstraat ligt op de grens van het woongebied en het bedrijventerrein Overdie, Omval en bedrijventerrein Oudorp. Aan de Westzijde grenst het gebied aan de Lorreinenlaan.

Doel

Het voorontwerp bestemmingsplan voorziet in het juridisch planologisch kader voor herontwikkeling van de locatie naar een aantrekkelijk woongebied met maximaal 130 wooneenheden.

Inzage

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage met ingang van 24 december 2019 tot en met 4 februari 2020 bij de servicebalie Vergunning & subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 te Alkmaar. De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072.

Daarnaast kunt u het voorontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de vermelding Alkmaar, bestemmingsplan Koelmalaan 310 of onder de code: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0361.BP00165-0101)

Inspraakreacties

Gedurende de termijn dat het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt, kan eenieder schriftelijk een inspraakreactie op het plan indienen. Reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. vakgroep Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar