Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UithoornStaatscourant 2019, 71103VerkeersbesluitenGemeente Uithoorn - opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Brusselflat 101 - Uithoorn

Logo Uithoorn

Uithoorn, kenmerk: 2019-098360

Burgemeester en wethouders van Uithoorn,

Inleiding 

De gemeente heeft een melding ontvangen voor het opheffen van een op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot de woning Brusselflat 101 te Uithoorn. Het verzoek dient getoetst te worden aan de beleidsregel ‘Gehandicaptenparkeerplaatsenbeleid gemeente Uithoorn’, vastgesteld d.d. 21 september 2011 en in werking getreden op 28 september 2011.

Formeel kader

Op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten op alle gemeentelijke wegen.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Advisering

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de, namens de politiechef politieregio Amsterdam, gemandateerde specialist van het team Verkeersadvisering over dit verkeersbesluit.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

1. Het verzoek voor het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats is getoetst aan de beleidsregel ‘Gehandicaptenparkeerplaatsenbeleid gemeente Uithoorn’, vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 21 september 2011. In de beleidsregel zijn de volgende criteria opgenomen: - De aanvrager is in het bezit van een Gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders; - De aanvrager beschikt niet over een parkeermogelijkheid op eigen terrein; - De aanvrager beschikt over een geldig rijbewijs; - De aanvrager beschikt over een eigen auto; De verkeersveiligheid komt door de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats niet in het gedrang.

2. De overwegingen met betrekking tot deze aanvraag zijn hierna beknopt weergegeven: De houder van de op kenteken aangewezen gehandicaptenparkeerplaats is verhuisd. De criteria van het 'Gehandicaptenparkeerplaatsenbeleid gemeente Uithoorn' zijn niet langer van toepassing.

3. Gelet op deze overwegingen luidt het advies om de aanvraag tot opheffen van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te honoreren en de op kenteken 46-KVD-1 gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op te heffen.

Belangenafweging artikel 2 WVW

Van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen de volgende belangen ten grondslag aan dit besluit:

1.het beschermen van weggebruikers en passagiers;

2.het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Bij de afweging van het algemene belang (het waarborgen van de vrijheid van verkeer) met het individuele belang van een gegarandeerde korte afstand tussen parkeerplaats en voordeur, kan het individuele belang alleen voorgaan als voldaan wordt aan de criteria uit de beleidsregel 'Gehandicaptenparkeerplaatsenbeleid gemeente Uithoorn', vastgesteld op 21 september 2011.

 

BESLUIT

Door middel van het verwijderen van het bord E6, zoals bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990 (inclusief onderbord OB309 met kentekennummer), nabij de woning Brusselflat 101 te Uithoorn een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 46-KVD-1 op te heffen.

 

Uithoorn, 19 december 2019

Namens dezen,

 

 

 

ing. P.M. Louwerse

Teamleider I&B, Afdeling Buurt

Uitvoeringsorganisatie Duo+

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Een bezwaarschrift tegen dit besluit kan door belanghebbenden worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn) binnen zes weken na bekendmaking van het besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. naam en adres,

2. datum bezwaarschrift,

3. omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt,

4. de reden(en) waarom u bezwaar maakt,

5. schrijft u het bezwaarschrift in een vreemde taal, dan zorgt u voor een vertaling,

6. (bij voorkeur) een kopie van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken.

Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank, postbus 75850, 1070 AW Amster­dam, om een voorlo­pige voorzie­ning te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan de belanghebbende daartoe tot hem richten. Voor de behande­ling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.