Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 70813Erfgoedwet | VervreemdingenBesluit tot vervreemding van een cultuurgoed of een verzameling

Logo Hoogeveen

Het college van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen:

- gelet op artikel 4.17 van de Erfgoedwet waarin wordt bepaald dat een voorgenomen besluit tot vervreemding van een cultuurgoed of een verzameling bekend wordt gemaakt;

is voornemens over te gaan tot vervreemding van diverse objecten zoals hierna omschreven.

 

Voorgenomen besluit

 

Titel/soort object(en)

Verschillende objecten uit de cultuurhistorische collectie van voormalig Museum de 500 Morgen, in eigendom van de gemeente Hoogeveen, met lage tot geen erfgoedwaarde, overtallig of niet passend binnen het collectieprofiel van de Verhalenwerf.

Vervaardiger(s)

Verschillend en onbekend

Vervaardigingsjaar/periode

19e – 20 eeuw.

Plaats van vervaardiging

Verschillend

Verwervingsjaar/periode

(Eerste helft) 20e eeuw

Materiaal

Divers.

Techniek

Divers.

Afmetingen

Divers.

Fysieke staat

Divers.

Motivatie voor vervreemding

De Verhalenwerf heeft een groot waarderingstraject van de collectie uitgevoerd. Hierbij is het collectieprofiel aangescherpt. Alle objecten worden aan de hand van dit profiel gewogen. Objecten die niet binnen het profiel passen of waarvan meerderen in de collectie zitten, worden aangeboden ter herbestemming

Betreft een bulkafstoot

Het betreffen 1572 objecten, individueel gemarkeerd en zichtbaar op www.hoogeveen.nl/verhalenwerf

De overheid heeft het voornemen advies aan de commissie van onafhankelijke deskundigen te vragen

Nee.

Inventaris nummer(s)

www.hoogeveen.nl/verhalenwerf

Afbeelding

www.hoogeveen.nl/verhalenwerf

Naam van de schenker/erfgenaam/vorige eigenaar bij aankoop

nvt

Datum van overdracht eigendom en levering

Vanaf februari 2019

Eventueel beperkende of andere juridische voorwaarde(n)

Geen.

Naam verzameling

Gedeelte van de cultuurhistorische collectie van de gemeente Hoogeveen

Informatie over de rest van de verzameling

De Verhalenwerf blijft zorgdragen voor een groot en belangrijk deel van de collectie, dat bijdraagt aan het verhaal van Hoogeveen.

Het cultuurgoed of de verzameling is in bruikleen of beheer bij

De Verhalenwerf/de bibliotheek Hoogeveen

Standplaats cultuurgoed of verzameling

(Het depot van het) de Verhalenwerf/Bibliotheek Hoogeveen

Bezichtiging cultuurgoed

Alleen op afspraak.

 

Zienswijze

Voor zover geen advies wordt gevraagd als bedoeld in artikel 4.18 van de Erfgoedwet, kan een ieder gedurende zes weken na de dag van bekendmaking van het voornemen bij de directie van de Verhalenwerf/bibliotheek Hoogeveen zienswijzen indienen over de vraag of het cultuurgoed of de verzameling van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis is en onvervangbaar en onmisbaar voor het Nederlands cultuurbezit. Gedurende de termijn wordt niet overgegaan tot vervreemding van het cultuurgoed of de verzameling. Na deze termijn worden ingediende zienswijzen door de directie van het museum beoordeeld en wordt zo nodig alsnog advies gevraagd als bedoeld in artikel 4.18. De zienswijze kunt u adresseren aan onderstaande contactpersoon. Om de zienswijze in behandeling te laten nemen dient u in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:

  • a. De naam en het adres van de indiener;

  • b. De dagtekening;

  • c. Een omschrijving van het besluit waar de zienswijze zich tegen richt;

  • d. Motivering van de zienswijze.

 

Informatie

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

 

Datum aanmelding

24 december 2019

Overheid of instelling namens overheid

Bibliotheek Hoogeveen

Adres

Willemskade 72

Postcode

7902 AV

Plaats

Hoogeveen

Contactpersoon

Mevrouw J. Ten Hove

E-mail

info@bibliotheekhoogeveen.nl, met vermelding van:

Voorgenomen vervreemding onderdelen cultuurhistorische collectie.