Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckStaatscourant 2019, 70714Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan 'Capucijnerplein 34 e.o.'

Logo Cranendonck

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat gedurende een termijn van 6 weken ingaande op dinsdag 24 december 2019, het ontwerp bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Capucijnerplein 34 e.o’ voor eenieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBDL0043-ONT1.

Het college heeft tevens besloten om voor dit plan geen MER-procedure te doorlopen. Ook de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ligt ter inzage.

 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van Capucijnerplein nr. 32 en 34 (lokaal bekend als de voormalige Rabobank en voormalige Tasko locatie) tot een appartementencomplex voor 35 appartementen en 622 m2 bvo commerciële ruimte en een parkeerkelder inclusief in- en uitrit. Tevens krijgt het tijdelijke parkeerterrein naast het gemeentehuis een definitief karakter.

 

Zienswijzen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen.

Schriftelijke zienswijzen op het bestemmingsplan kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB  BUDEL.

Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen over het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder zich wenden tot de medewerkers van de publieksbalie.