Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrechtse HeuvelrugStaatscourant 2019, 70066Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan “Huis te Maarn” Maarn

Logo Utrechtse Heuvelrug

 

Het ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 20 december 2019 gedurende zes weken (tot en met 30 januari 2020) het ontwerpbestemmingsplan Huis te Maarn en de daarop betrekking hebbende stukken voor iedereen ter inzage liggen (identificatienummer: NL.IMRO.1581.MAAhuistemaarn-ON01).

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

Het ontwerpbestemmingsplan beoogt de mogelijkheid om 3 woningen en een ontvangstruimte/berging te bouwen en zet 2 bedrijfsbestemmingen om naar wonen en natuur op landgoed Huis te Maarn, Amersfoortseweg 2 Maarn. Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld omdat het kostenverhaal op een andere wijze is verzekerd.

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien of raadplegen?

Het plan is binnen de genoemde termijn digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ga naar www.heuvelrug.nl/terinzage.

U kunt het plan ook inzien in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn tijdens de openingsuren.

Hoe kunt u reageren?

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder naar keuze via de website, schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen:

  • Zienswijzen via de website kunnen worden ingediend met het onlineformulier. Ga naar www.heuvelrug.nl/terinzage;

  • Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn;

  • Indien u een mondelinge zienswijze wilt indienen verzoeken wij u vóór 23 januari 2020 contact op te nemen met mevrouw I.Eising van het team Omgevingsverzoeken van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, via 0343 56 56 00.

Vermeld bij uw zienswijze in het onderwerp: “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Huis te Maarn”.

Vervolgtraject

Van eventuele zienswijzen zal een aparte nota worden gemaakt. De zienswijzen zullen aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd en vervolgens aan de gemeenteraad ter (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan worden aangeboden.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug