Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2019, 69579VerkeersbesluitenGemeente Moerdijk - verkeersbesluit omvormen stopverbod naar parkeerverbod Olavstraat, Zevenbergschen Hoek

Logo Moerdijk

rgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Gelet op:

 • 1.

  het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • 2.

  het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 3.

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  dat de Olavstraat in beheer is van de gemeente Moerdijk;

 • 2.

  dat basisschool De Hoeksteen de wens heeft uitgesproken een Kiss and Ride voorziening aan de kant van de school te willen realiseren;

 • 3.

  dat hier nu nog een algeheel stopverbod geldt;

 • 4.

  dat dit stopverbod is gerealiseerd t.b.v. de aanwezige haaksparkeerplaatsen;

 • 5.

  dat de haaks parkeervakken zullen worden omgevormd naar 60graden parkeervakken.

 • 6.

  dat een kiss and ride voorziening in combinatie met een parkeerverbod slechts zeer kort wordt gebruikt door automobilisten;

 • 7.

  dat de Kiss and Ride voorziening zal worden gerealiseerd met RVV Verkeersbord E04 en de onderborden: ‘alleen in- en uitstappen passagiers’ en ‘ma t/m vr van 08:00-09:00, 11:30-12:30 en 15:00-16:00’

 • 8.

  dat dergelijk gebruik niet/nauwelijks hinder zal veroorzaken voor automobilisten die uit de haaksparkeervakken willen vertrekken of hierin willen parkeren.

 • 9.

  dat niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld door de genoemde verkeersmaatregel, dan wel dat door de treffen verkeersmaatregel een onduidelijke verkeerssituatie zal ontstaan;

 • 10.

  dat instemming met de maatregel bestaat bij de politie.

 

Besluiten

 • 1.

  Tot het deels omvormen van het stopverbod naar een parkeerverbod tegenover de haaksparkeervakken in de Olavstraat

 • 2.

  Tot het invoeren van een Kiss and Ridestrook op deze locatie

Zevenbergen 24 december 2019

burgemeester en wethouders van Moerdijk

namens deze,

S.P van der Putten

Teamleider team Infrastructuur

Bezwaarclausule

Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste moet bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.