Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2019, 69560Ruimtelijke plannenGemeente Heerhugowaard - Ontwerpbestemmingsplan De Rotonde, ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 19 december 2019 tot en met 29 januari 2020 het ontwerpbestemmingsplan ‘De Rotonde’ voor eenieder ter inzage ligt. Tevens ligt overeenkomstig artikel 110a Wet geluidhinder het bijbehorende ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage.

Inhoud van het bestemmingsplan

Voor de gronden gelegen ten noorden van de Krusemanlaan, plaatselijk bekend als Krusemanlaan 3 te Heerhugowaard zijn in onderling overleg tussen de gemeente en de zorginstelling Esdégé-Reigersdaal plannen voorbereid voor de ontwikkeling van een complex onder de naam 'De Rotonde'. Het complex zal worden aangewend voor het aanbieden van (woon-)zorg met bijbehorende voorzieningen. Het nieuwe complex De Rotonde dient ter vervanging van de thans op de locatie Reigersdaal aanwezige kliniek met dezelfde naam.

Als gevolg van de geluidbelasting van de Krusemanlaan op het (woon-)zorgcomplex wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. Bron- en/of overdrachtsmaatregelen zijn niet voldoende efficiënt en financieel niet wenselijk om de voorkeursgrenswaarde te bereiken. In verband met de ontwikkeling is daarom een hogere geluidswaarde vereist.

Terinzageligging

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 19 december 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij zoekterm de naam De Rotonde invult of de volgende code: NL.IMRO.0398.BPDeRotonde-ON01 invult, wordt u direct naar het plan geleid.

Zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder zijn/haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk en/of mondeling kenbaar maken aan de gemeenteraad van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze wordt u verzocht vooraf contact op te nemen met B.J.A. Hamers, telefoonnummer 14-072 / e-mail b.hamers@heerhugowaard.nl. U kunt geen zienswijzen indienen via e-mail.

Zienswijzen indienen over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk en/of mondeling een zienswijze maken over het besluit hogere grenswaarden Wgh aan het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze wordt u verzocht vooraf contact op te nemen met B.J.A. Hamers, telefoonnummer 14-072 / e-mail b.hamers@heerhugowaard.nl. U kunt geen zienswijzen indienen via e-mail.

Heerhugowaard, 10 december 2019

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard

51RO61s